Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 6; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2019;6(1):91-113
Facebook Yoğunluğu, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Arasındak iİlişkinin İncelenmesi
Z Tıraş,K Öztemel
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya
Bu çalışmada Facebook yoğunluğu ile sosyal ilişkilerde gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 608 (437 kadın, 171 erkek) üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar Facebook Yoğunluğu Ölçeği, Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’ni doldurmuşlardır. Veriler Pearson korelasyon analizi ve hiyerarşik regres yon analizi teknikleriyle analiz edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda, Facebook yoğunluğu puanları ile gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Kategorik değişkenler dikkate alındığında ise Facebook yoğunluğu ile Facebook kullanım süresi, yaş ve internet kullanma süresi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Facebook yoğunluğunu birinci blokta Facebook’ta kalma süresi anlamlı düzeyde yordamıştır. İkinci blokta ise tüm değişkenler, araştırmaya katılan bireylerin Facebook yoğunluğu ölçeğinden aldıkları puanlardaki varyansın %36’sını anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. İkinci adımda Facebook yoğunluğu puanlarının en güçlü yordayıcısının Facebook kullanım süresi olduğu, onu sırasıyla gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığının izlediği bulunmuştur. Araştırmada Facebook yoğunluğunu, gelişmeleri kaçırma korkusu ve akıllı telefon bağımlılığının yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. İleri araştırmalarda bu sonucun dikkate alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Olası açıklamalar ile çalışmanın doğurguları ve sınırlılıkları tartışılmıştır.
Examining the Relationships between Facebook Intensity, Fear of Missing Out, and Smartphone Addiction
This study aims to investigate the relationship between Facebook intensity and both the fear of missing out and smartphone addiction. It was carried out with 608 (437 female, 171 male) participating university students who were asked to complete the Facebook Intensity Scale, the Fear of Missing out Scale, and the Smart Phone Addiction Scale. The data were analyzed by Pearson correlation analysis and hierarchical regression analysis. The results of the correlation analyses indicated significant positive correlations between Facebook intensity and both fear of missing out and smartphone addiction. When categorical variables were taken into consideration, significant relationships were found between Facebook intensity and duration of Facebook use, age, and duration of internet use. Facebook intensity was significantly predicted by the duration Facebook use in the first block. In the second block, all variables explained 36% of the variance in the scores obtained from the Facebook Intensity Scale. In the second step, the most powerful predictor of Facebook intensity was duration of Facebook use, followed by the fear of missing out, and smartphone addiction. This study concluded that Facebook intensity could be predicted by the fear of missing out and smart phone addiction. It is suggested that this finding be taken into consideration for further research. Possible explanations of the findings and the implications and limitations of the study were discussed.