Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 31; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2018;31(4):405-408
Olanzapin kullanımına bağlı gelişen bir kekemelik olgusu
O Asan, ET Yaylaci, IT Okay, E Goka
Ankara Numune, Ankara
Kekemelik; yaşla uyumsuz olarak konuşmanın akıcılığı ve zamanlamasındaki bozukluk olarak tanımlanır. Etiyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Yayınlanmış bazı çalışmalar kekemeliğin bazal gangliyonlarda artmış D2 reseptör seviyesiyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca kekemelik olgularında kontrol grubuna göre %50-200 oranında artmış dopaminerjik aktivite saptanmıştır. Kekemelik nadiren psikotropik ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkmaktadır. Literatürde az sayıda klorpromazin, klozapin, olanzapin, risperidon ve trifluperazin kullanımına bağlı gelişmiş kekemelik olguları mevcuttur. Aynı zamanda olanzapinin D2 reseptör antagonizması yaparak kekemelik semptomlarını düzelttiğini belirten olgular da yayınlanmıştır. Bu olgu sunumunda olanzapin kullanımına bağlı gelişen bir kekemelik olgusu sunduk. Bu olgu olanzapinin kekemelik semptomlarının tedavisinde kullanılmasının yanı sıra, bir yan etki olarak kekemeliğe yol açabildiğini göstermesi açısından önemlidir.
A Case of Stuttering Dueto Olanzapine Treatment
Stuttering is defined as a disturbance in time patterning and fluency of speech inappropriate for an individual’s age. The pathophysiology of stuttering is not fully understood. Some studies show that stuttering is related with an increased number of D2 receptors in the basal ganglia. Otherwise, a 50-200% increase in the level of dopaminergic activity has been found in stuttering cases in comparison to the control group. Stuttering as a side-effect of psychotropic medication is rare. Only a few stuttering cases are reported in the literature as being due to effects of antipsychotics like chlorpromazine, clozapine, olanzapine, risperidone, or trifluoperazine. Olanzapine is also used to treat the symptoms of stuttering via D2 receptor antagonism, and in the literature there are cases treated with the administration of olanzapine. Here we present a case of olanzapine-induced stuttering. The importance of this case is to show that while olanzapine may be used in the treatment of stuttering, it may also be the cause of stuttering as an adverse effect.