Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 31; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2018;31(4):364-374
Yas ve Anlamı Yeniden Yapılandırma Envanteri’nin Türkçe Formunun psikometrik özelliklerinin incelenmes
E Keser, S Isikli
Hacettepe Universitesi, Ankara
Amaç: Bu araştırmanın amacı, Yas ve Anlamı Yeniden Yapılandırma Envanteri’ni (YAYYE) Türkçeye uyarlamaktır. Yöntem: Araştırmada, en az son 6 ay, en fazla son 10 yıl içinde anne, baba, eş veya kardeşini ölüme bağlı olarak kaybetmiş 306 yetişkin yer almıştır. Katılımcılardan YAYYE, Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve araştırmacı tarafından oluşturulan bir demografik bilgi formundan oluşan anket setini doldurmaları istenmiştir. Ölçeğin Türkçe formunun psikometrik özelliklerini değerlendirmek için açımlayıcı faktör analizi, paralel analiz, güvenirlik analizi (Cronbach alfa), korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular: Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) sonuçları ölçeğin Türkçe formunun 27 maddelik 4 alt boyutlu yapıda olduğunu göstermiştir. Paralel analiz sonuçları da 4 alt boyutlu yapıyı desteklemiştir. Ayrıca YAYYE’nin Türkçe formunun iç tutarlık katsayıları orijinal ölçekle kıyaslanabilir düzeyde bulunmuştur. Korelasyon analizleri, YAYYE puanlarının hem depresif belirtiler, hem de kaygı belirtileri ile güçlü negatif ilişkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca kaybedilen kişinin yaşı, kayıp yaşayan kişinin yaşı, eğitim düzeyi, kaybın ardından geçen süre gibi değişkenler kontrol edildikten sonra YAYYE puanlarının BDÖ ve DSKE puanlarını negatif bir şekilde yordadığı bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma YAYYE’nin kültürümüzde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
Investigating the Psychometric Properties of the Turkish Form of the Grief and Meaning Reconstruction Inventory
Objective: The aim of this study is to adapt the Grief and Meaning Reconstruction Inventory (GMRI) to Turkish. Method: Three hundred and six adults who lost their spouse or one of their parents or siblings due to death in a period between 6 months and 10 years previously were included in the study. The participants were asked to complete a questionnaire set including GMRI, Beck Depression Inventory (BDI), StateTrait Anxiety Inventory (STAI), and a demographic information form that was generated by the researchers. To investigate the psychometric properties of the Turkish form of the scale, exploratory factor analyses, parallel analysis, reliability analyses (Cronbach’s alpha), correlation analyses, and regression analyses were conducted. Results: Exploratory Factor Analysis (EFA) showed that the Turkish form of the GMRI consisted of 27 items and 4 subscales. Parallel analysis also supported a four-factor structure. Cronbach’s alpha values for the Turkish form of the GMRI were found to be similar to the original scale. Correlation analyses showed that the GMRI scores were strongly negatively correlated with both depressive symptoms and anxiety symptoms. In addition, after controlling for the time elapsed since the loss, age of the bereaved, education level of the bereaved, and age of the deceased person, GMRI scores were found to be a significant negative predictor of BDI and STAI scores. Conclusion: This study showed that the Turkish version of the GMRI can be used in Turkish culture as a valid and reliable measurement tool.