Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 31; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2018;31(4):340-346
DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği – Çocuk Formunun Türkçe güvenilirliği ve geçerliliği
SY Sapmaz, HO Erkuran, D Ergin, M Ozturk, NS Celasin, D Karaarslan, E Koroglu, O Aydemir
Manisa Celal Bayar Universitesi, Manisa
Amaç: Bu çalışmada DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği – Çocuk Formunun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve özgül fobi tanısı alan 50 hasta ile 100 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği – Çocuk Formunun yanı sıra Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ) kullanılmıştır. Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.961’dir. Test-yeniden test bağıntı katsayısı r=0.750 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %74.1’ini açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği – Çocuk Formunun, ÇATÖ ile yapılan birlikte geçerlilik çözümlemesinde bağıntı katsayısı r=0.480’dir. Sonuç: DSM-5 Özgül Fobi Şiddet Ölçeği – Çocuk Formu Türkçe sürümünün hem klinik uygulamada hem araştırmalarda güvenilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.
Validity and Reliability of the Turkish version of the Severity Measure for Specific Phobia – Child Form According to DSM-5
Objective: This study aimed to assess the validity and reliability of the Turkish version of the Severity Measure for Specific Phobia – Child Form according to DSM-5. Method: The study group consisted of 50 patients treated in a child psychiatry unit and diagnosed with any specific phobia and 100 healthy volunteers. For the assessment, the Screen for Childhood Anxiety and Related Emotional Disorders (SCARED) was used along with the Severity Measure for Specific Phobia – Child Form according to DSM-5. Results: For reliability, Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was calculated to be 0.961. Testretest correlation coefficient was calculated r=0.750. As for construct validity, one factor that could explain 74.1% of the variance was obtained, which is consistent with the original structure of the scale. As for concurrent validity, the correlation coefficient with the SCARED in children is r=0.480. Conclusion: It was concluded that the Turkish version of the DSM-5 Severity Measure for Specific Phobia – Child Form can be utilized as a valid and reliable tool both in clinical practice and for research purposes.