Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 2; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Klinik Psikoloji Dergisi; 2018;2(3):117-127
Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği - Kısa Formu’nun (BFBFÖ-K) Türkçe Uyarlaması
HD Ayalp, NH Şahin
Başkent Üniversitesi, Ankara
Bilgece farkındalık konusu, son zamanlarda fiziksel ve psikolojik iyi oluş hali açısından büyük önem kazanmıştır. Bilgece farkındalık aynı zamanda bir kişilik özelliği ve bir müdahale tekniği olarak kavramsallaştırılmaktadır. Bilgece farkındalığı ölçmek üzere çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Bunlar arasında Toronto Bilgece Farkındalık Ölçeği (TBFÖ), Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ) ve Beş Boyutlu Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BBBFÖ), Türkçeye uyarlanmış olanlardandır. Bu süreç içerisinde Beş Boyutlu Bilinçli Farkındalık Ölçeği’nin orijinal formu olan Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) kısa form olarak geliştirilmiştir. Mevcut çalışmanın amacı, bu kısa formun Türkçeye uyarlanmasıdır. Araştırmada kullanılan diğer ölçme araçları; Demografik Bilgiler ve Kişisel Değerlendirmeler Formu, Toronto Bilgece Farkındalık Ölçeği (TBFÖ), Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği (DDGÖ) ve Kısa Semptom Envanteri (KSE)’dir. Araştırmanın örneklemi 18-75 yaş aralığındaki (Ort. = 25.59, SS = 9.99) 268 katılımcıdan (165 kadın, 99 erkek) oluşmuştur. Yapılan analizler sonucunda, ölçeğin kısa formunun Türkçe uyarlamasında da, orijinal formundaki beş faktörlü yapının korunduğu ve geçerlik ve güvenirlik gibi diğer psikometrik özelliklerinin uygun olduğu görülmüştür. Elde edilen verilerin ışığında, Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği - Kısa Formu’nun (BFBFÖ-K) Türkiye’de ilgili alanyazına yönelik araştırmalarda kullanılabileceği düşünülmektedir.
Turkish adaptation of the Five Facet Mindfulness Questionnaire - Short Form (FFMQ-S)
In recent years, mindfulness has been acknowledged as an important factor for physical and psychological well-being. At the same time, it is conceptualized as a personality characteristic as well as an intervention technique. Several assessment instruments were developed to measure mindfulness. Among these, Toronto Mindfulness Scale (TMS), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) and Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) were adapted to Turkish language and culture. In the meantime, a short form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) was developed. The aim of the current study is to conduct a Turkish adaptation study for this short form. The other scales used in the study included Demographic Information and Personal Evaluation Questionnaire, Toronto Mindfulness Scale (TMS), Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS), and the Brief Symptom Inventory (BSI). The study sample consisted of 268 participants (165 women and 99 men), with an age range of 18-75 (M = 25.59, SD = 9.99). The analyses revealed that the five-factor structure of the original form was preserved and other psychometric properties such as validity and reliability were found to be appropriate in the Turkish adaptation of the short form of the scale. In the light of the findings obtained, it is proposed that the Short Form of the Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ - Short Form) can be used with confidence in mindfulness-related research in Turkey.