Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2019;20(1):84-92
DEHB’li çocuk/ergenlerde obezite/hipertansiyon yaygınlığı ve toplam vücut kompozisyonunun değerlendirilmesi
N Çöl, C Gökçen, BD Kılıç, M Karadağ
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk çağının en sık tanı konulan nöro gelişimsel bozukluklarından birisidir. Bu çalışmanın amacı DEHB’li çocuklarda tanı sırasında obezite/hipertansiyon yaygınlığının araştırılması, toplam vücut yağ içeriğinin belirlenmesi ve ilişkili risk etkenlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Çalışma 77 DEHB/100 sağlıklı çocuk ve adolesan üzerinde yürütüldü. Çalışmaya katılanlar, araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket formu doldurdular. Boy, kilo ve kanbasıncı (KB) ölçümleri standart protolollere gore gerçekleştirildi. Toplam vücut yağ içeriği ‘biyoelektrik impedans analiz’ yöntemi ile gerçekleştirildi. Bulgular: Hasta grubunda obezite/hipertansiyon oranı %16.9/%13.0 olarak belirlendi. Hastalarda kontrol grubuna göre obezite daha sık görülüyordu ve diyastolik KB değerleri daha yüksekti. Toplam vücut yağı (%) hem obez, hem de obez olmayan hastalarda daha yüksekti. Kızlarda, sistolik ve diyastolik KB değerleri hasta grubunda kontrole göre daha yüksekti. Kızlarda, hafta sonu günlerinde uyku süresi hasta grubunda daha kısaydı. Babaların beden kitle indeksi DEHB grubunda daha fazlaydı. Hastalarda çikolata/şeker/tavuk/balık tüketimi ve günde 1 saatten fazla ekran zamanı daha yaygındı.Sonuç: Çalışmamızdaki yüksek obezite/hipertansiyon oranları, DEHB hastalarında ağırlık ve KB değerlendirmelerinin DEHB hastalarının izlemlerinin bir parçasının olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu hastalar obez olmasalar bile yüksek toplam vücut yağı açısından risk altındadırlar. Kısa uyku süresi, fazla miktarda çikolata/şeker/tavuk/balık tüketimi ve günde 1 saatten fazla ekran zamanı DEHB gelişimi için risk etkeni olabilir
Prevalence of obesity/hypertension in children and adolescents with ADHD and evaluation of total body composition
Objective: Attention-deficithyperactivitydisorder (ADHD) is one of the most commonly diagnosed neurobehavioral disorders in childhood. The aim of the present study was to investigate the obesity/hypertension prevalence of children with ADHD at the time of initialdiagnosis, to assessthe total body composition, and also to evaluate the associated risk factors. Methods: The study was carried out with 77 ADHD/100 healthy children and adolescent. All individuals completed a questionnaire form prepared by researchers. The weight, height, and blood pressure (BP) measurements were performed using standardized protocols. Total body composition analysis was performed by ‘bioelectrical impedance analysis’ method. Results: The obesity/hypertension prevalence in ADHD patients were 16.9%, 13.0%, respectively. The obesity prevalence was more frequent and diastolic BP values were higher in patients than controls. Total body fat (%) was higher in both obese and non-obese patients. In females, sistolic BP and diastolic BP values were higher in ADHD group than control group. In girls sleep duration in weekend-days was shorter in patients. Paternal body mass index was higher in ADHD group. Consumption of chocolate/sugar/chicken/ fish and screen time>1 hour in a day were more common in ADHD patients. Conclusion: The high obesity/hypertension rates in our study emphasize that the assessment of weight/BP should be a part of the ADHD management. The ADHD patients may also have an increased risk of high total body fat even though individuals are not obese. Short sleep duration, consumption of a high amount of chocolate/sugar/chicken/fish, andscreen time>1 hour per day may be a risk factor for ADHD