Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2019;20(1):60-67
Bipolar bozukluk hastalarında ayrılma anksiyetesi ve işlevselliğin değerlendirilmesi
G Şahin, G Durat, S Şahin
Çanakkale Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Çanakkale
Amaç: Çalışmamız, bipolar bozukluk hastalarında ayrılma anksiyetesi belirtilerinin işlevsellik ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmaya Kasım 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran bipolar bozukluk remisyon evresinde olan, 18-65 yaşları arasındaki 104 hasta alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan Görüşme Formu ile Ayrılma Anksiyetesi Belirti Envanteri (AABE), Yetişkin Ayrılma Anksiyetesi Ölçeği (YAAÖ), Bipolar Bozukluk İşlevsellik Ölçeği (BBİÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler bağımsız t testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, ANOVA ve Pearson korelasyon testleri ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Olguların %67.3’ünde AABE puanı, %66.3’ünde YAAÖ puanı yüksek bulunmuştur. AABE ile BBİÖ’nün toplam puanları istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. YAAÖ toplam puanı ile BBİÖ toplam puanı, zihinsel işlevsellik, cinsel işlevsellik ve ev içi ilişkiler alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde zayıf ilişki bulunmuştur. Sonuç: Çalışmamız, bipolar bozukluk hastalarında çocukluk döneminde veya yetişkinlik döneminde yaşanan anksiyete belirtilerinin birçok işlevsellik alanını olumsuz etkilediğini göstermiştir.
Evaluation of the relationship between separation anxiety and functionality in patients with bipolar disorder
Objective: Our study was carried out to investigate the functional status of separation anxiety symptoms in bipolar disorder patients. Methods: One hundred and four patients, in the 18-65 age group, who were followed with bipolar disorder diagnosis at psychiatry policlinic of Derince Training and Research Hospital, were included into our study between the dates of September 2016 and May 2017. Interview form was used in collection of data along with the Separation Anxiety Symptom Inventory, Adult Separation Anxiety Questionnaire, Bipolar Disorder Functioning Questionnaire which were subjected to validity and reliability analysis previously. Data were evaluated with independent t test, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, ANOVA and Pearson correlation tests. Results: In the study, %67.3 of the cases with Separation Anxiety Symptom Inventory score and %66.3 with Adult Separation Anxiety Questionnaire score were found high. There was a statistically significant negative correlation between the total scores of Separation Anxiety Symptom Inventory and Bipolar Disorder Functioning Questionnaire. There was a statistically significant negative correlation between the total scores of Adult Separation Anxiety Questionnaire and Bipolar Disorder Functioning Questionnaire and mental functionality, sexual functionality, domestic relations subscales of Bipolar Disorder Functioning Questionnaire. Conclusion: Our study found that anxiety symptoms in childhood or adulthood in bipolar disorder patients negatively affected many areas of functionality.