Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2019;20(1):38-46
Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında kişilik örgütlenmesi ve kişilik örgütlenmesinin işlevsellikle ilişkisi
FF Gıynaş, MY Güleç, ÖK Kızılkurt, Y Yılmaz, S Çıtak, H Güleç
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmanın amacı, obsesif kompulsif bozuklukta (OKB) kişilik örgütlenmesini araştırmak, kişilik örgütlenme düzeylerinin işlevsellik üzerindeki etkisini belirlemek ve DSM-5’te önemli olan iç görü ile ilişkisini göstermektir. Yöntem: Çalışmaya, DSM-5’e göre OKB tanısı konmuş toplam 100 hasta alındı. Tüm katılımcılara Yale BrownObsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği (Y-BOCS), Kişilik Örgütlenmesi Tanı Formu (KÖTF) ve İşlevselliğin Genel Değerlendirilmesi (İGD) ölçekleri uygulandı. Toplam iç görü puanı, kişilik örgütlenmesi boyutları ve işlevsellik düzeyi arasındaki ilişkiyi test etmek için korelasyon analizi yapıldı. Hiyerarşik lineer regresyon modelleri oluşturuldu. Diğer değişkenleri kontrol ettikten sonra, KÖTF bileşenlerinin global işlevsellik üzerindeki öngörülebilirliği değerlendirildi. Bulgular: OKB hastalarının 24%’ünün nevrotik, 62%’sinin sınır, 14%’ünün psikotik kişilik örgütlenmelerinde yer aldığı saptandı. Korelasyon analizlerinde, toplam İGD ve Y-BOCS iç görü puanlarının, KÖTF olgun savunmalar puanı ve KÖTF kimlik puanı ile pozitif korelasyon gösterdiği, ancak KÖTF ilkel savunmaları puanı ve KÖTF gerçeği değerlendirme puanı ile negatif korelasyon gösterdiği bulundu. İGD düzeyinin bağımlı değişken olarak alındığı hiyerarşik regresyon modelinde iç görü boyutunun pozitif yönde yordayıcı olduğu, bununla birlikte iç görüden bağımsız olarak, PODF ilkel savunmalar puanı ve KÖTF gerçeği değerlendirme puanının ters yönde, KÖTF olgun savunma puanı toplam puanın doğrusal yönde yordayıcı olduğu görülmüştür. Tartışma: İç görünün ve iç görüden bağımsız olarak kişilik örgütlenmesi boyutlarının (kimlik boyutu hariç) OKB’de işlevselliği yordayabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca iç görü yapısının, gerçeği değerlendirme yapısından farklı bir kavram olabileceği desteklenmektedir. OKB hastalarında kişilik örgütlenmesinin değerlendirilmesi, işlevsellik ve kişiye özgü tedavi planlarının tasarımında iyileştirilebilecek alanlarının yaratılmasında önemli olabilir.
Personality organization in patients with obsessive-compulsive disorder and its relationship with functionality
Objectives: The aim of this study is to investigate the level of personality organization in obsessive-compulsive disorder (OCD), to determine the effect of personality organization dimensions on functioning, and to show the relation with insight important in DSM-5. Methods: One hundred patients with OCD diagnosed according to DSM-5 were included in the study. Yale Brown Obsessive-Compulsive Disorder Questionnaire (Y-BOCS), Personality Organization Diagnosis Form (PODF) and Global Assessment of Functioning (GAF) scales were administered to all participants. Correlation analysis was performed to test the relationship between total insight score and the PO dimensions with global functionality level in patients with OCD. Hierarchical linear regression models were conducted. After controlling other variables, the predictability of PODF components on global functionality was assessed. Results: In the neurotic personality spectrum of individuals with OCD 24%, 62% were in the spectrum of borderline personality organization, and 14% were in the spectrum of psychotic personality organization. Correlation analyses showed that the total GAF and Y-BOCS insight scores were positively correlated with the total score on the PODF mature defenses and the total PODF identity score, but negatively correlated with the total score from the PODF primitive defenses and the total PODF reality testing score. In the hierarchical regression model in which functionality was a dependent variable, the Y-BOCS insight score, the total score from PODF primitive defenses, and the total PODF reality testing score were inverse predictors of global functioning, and the total PODF score from mature defenses predicted global functioning in a linear direction. Discussion: It was concluded that dimensions of the PODF (with the exception of identity dimension) could be used to predict functionality, even if it was a confounding factor with insight. The variable of insight in OCD was a concept that differs from the reality-testing dimension. Assessing the level of personality organization in patients with OCD will help to create areas that can be remediated in the design of functionality and treatment plans.