Dergi Ara >>
Yıl:2019; Cilt: 20; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2019;20(1):5-12
Sentetik kannabinoid kullanım bozukluğu olan hastalarda zihin kuramı, agresyon ve dürtüsellik: Olgu kontrol çalışması
M Altıntaş, L İnanç, N Hunca, C Ektiricioğlu, N Yılmaz, O Tuna, R Üney
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada sentetik kannabinoid (SK) kullanım bozukluğu olan hastalar ile sağlıklı kontrolleri dürtüsellik, agresyon ve zihin kuramı becerileri açısından karşılaştırmak ve bu hastalarda zihinselleştirme beceri düzeyi ile agresyon ve dürtüsellik arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sancaktepe Bağımlılık Ayakta Tedavi Danışma Eğitim ve RehabilitasyonMerkezi’ne (BADEM) ayaktan başvuran, DSM-5 tanı ölçütlerine göre SK kullanım bozukluğu tanısı konulan 80 hasta ve madde kullanımı olmayan 50 sağlıklı gönüllü alındı. Örnekleme Veri Toplama Formu, Gözlerden Zihin Okuma Testi, Bağımlılık Profil İndeksi, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Barrat Dürtüsellik Ölçeği, BussPerry Saldırganlık Ölçeği uygulandı. Bulgular: Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği puanı hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Buss-Perry fiziksel ve sözel saldırganlık alt ölçekleri ve toplam puanı hasta grubunda anlamlı olarak daha yüksek saptanırken, öfke ve düşmanlık alt ölçek puanları gruplar arasında farklılık göstermedi. Motor Barrat puanı SK kullanan grupta kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu. Barrat dikkat, tasarlanmamış Barrat ve toplam Barrat puanları bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. SK kullanan grup ve kontrol grubu gözlerden zihin okuma puanları açısından da anlamlı derecede farklı bulunmadı. Buss-Perry ile Barrat puanları arasında pozitif korelasyon saptandı. İki ölçek puanları ile zihin okuma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Sonuç: Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, SK kullanım bozukluğu olan hastalarda anksiyete ve depresyonun sık eşlik ettiğini ve bu kişilerin saldırganlıklarının artmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu kişilerde gözlenen saldırganlık ve dürtüselliğin birbiriyle ilişkili olabileceği, ama zihin kuramı becerileri ile ilişkilerinin olmadığı sonucuna varılmıştır.
Theory of mind, aggression and impulsivity in patients with synthetic cannabinoid use disorders: a case-control study
Objective: To compare patients with synthetic cannabinoid use disorder with healthy controls in terms of impulsivity, aggression, and theory-of-mind skills, and to identify the correlation between the level of mentalizing skills and aggression and impulsivity. Methods: The study included 80 out-patients who applied to the Erenköy Mental Health Training and Research Hospital, Sancaktepe Addiction Treatment Outpatient Counselling Training and Rehabilitation Centre (BADEM), and were diagnosed with the synthetic cannabinoid use disorder according to the DSM-5 diagnosis criteria, and 50 healthy volunteers without substance use disorders. The study tools were the Reading the Mind in the Eyes Test, Addiction Profile Index, Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory, Barratt Impulsiveness Scale, and Buss-Perry Aggression Questionnaire. Results: The scores obtained from Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory by the patients' group were significantly higher than the control group. Although the total scores from Buss-Perry physical and verbal aggression subscales were significantly higher in the patient group, the anger and hostility subscale scores did not differ between the groups. The motor Barratt score was significantly higher in the patients’ group than the control group. No significant difference was found between the groups in terms of Barratt attention, non-planning Barratt, and total Barratt scores. There was also no significant difference between the groups in terms of the Reading the Mind in the Eyes scores. A positive correlation was observed between Buss-Perry and Barratt scores. There was no significant correlation between the scores from both scales and the Reading the Mind in the Eyes scores. Conclusion: The patients with SC use disorder are frequently inclined to suffer from anxiety and depression, and may have an increased aggression. It was concluded that the aggression and impulsivity observed in those people may be associated with each other, whereas they have no correlation with the theory-of-mind skills.