Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 26; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2018;26(2):23-33
Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi:bir vakıf üniversitesi hastanesi örneği
B Karataş
Ümraniye İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
Giriş: Sağlık hizmetleri her bireyin sıklıkla ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği bir alandır. Hem uzun çalışma süreleri hem de çalışanlar arası ast-üst ilişkileri altlar üzerinde baskı yaratmaktadır. Sağlık hizmetlerinin en önemli elemanlarından biri olan hemşirelerde de stres artmakta ve böylece tükenmişlik duyguları ortaya çıkmaktadır. Tükenmişlik sendromu olarak tanımlanan bu durum, sadece bireyi değil, tüm organizasyonu da etkilemektedir. Yöntem: Farklı kliniklerde görev yapan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada kesitsel bir saha araştırması yapılmıştır. Araştırmanın verileri, 2 bölümden oluşan bir ölçme aracının Ankara’da yer alan bir vakıf üniversite hastanesinde çalışan hemşirelere uygulanması yoluyla toplanmıştır. Bulgular: Hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri MTÖ toplam puanlarında işyerinden izin alabilme durumları, işyerinde çalıştığı insanlarla sorun yaşama sıklıkları, yetki dışı görev verilme durumları ve çalıştıkları kurumda motivasyon unsurlarının varlığı değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinde medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, gelir durumu, meslekteki çalışma süresi ve çalıştıkları bölüm değişkenlerine göre anlamlı farklılık görülmemektedir. Araştırma kapsamında yer alan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri “orta” seviyededir. Sonuç: Hafta sonu nöbetlere kalma, iş yerinde sorun yaşama sıklığının artması, diğer çalışanlarla yaşanan sorunlar, meslektaşlarla çatışmalar gibi durumlar hemşirelerde tükenmişliğe neden olmaktadır.
Examination of burnout levels of nurses in terms of some variables: a case of foundation university
Background: Health care is a field that every individual frequently needs or refers to. Both the long working and the hierarchy between collegues create a pressure on sub-ordinates. Nurses, who are one of the most important performers of the health care system nourish a feeling of exasperation and feel no longer commited to their job. This state, which is defined as a burnout syndrome does not only affect the individual but also the whole organization. Method: A cross-sectional survey was conducted in this research aimed burnout levels of nurses working in different cliniques to come to know if there are differences of levels among the nurses. The data of this study were collected from the nurses working in a charity hospital in Ankara, Turkey by a 2-part measurement tool developed by the researcher. Results: The burnout levels of the nurses differ significantly in the total score of MBI as a whole, according to get permission from the workplace, frequency of get into trouble with the fellow workers, unauthorized tasks, presence of motivational elements at their institution variables. The burn-out syndrome has no relation with the nurses’ marital statues or having children or their income state, their working time nor the division they are working at. The burnout level of the nurses researched are at a midlevel. Conclusions: Situations such as staying at weekend breaks, problems with other workers, conflicts with colleagues cause high level of burnout in nurses.