Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 26; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2018;26(2):12-22
Behçet hastalarında depresyon anksiyete belirtileri sıklığı ve Behçet hastalığı aktivitesi ile ilişkisi
O Herdi, B Şahin, B Barı, A Boyvat, VS Cankorur
Ankara Üniversitesi, Ankara
Giriş: Behçet hastalığı oral aftöz lezyonlar, genital ülserler, deri lezyonları, göz, eklem, damar, merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal sistem tutulumları ile seyreden sistemik bir vaskülittir. Behçet hastalığında depresyon ve anksiyete bozukluğu gibi ruhsal hastalıkların sık görüldüğü bildirilmektedir. Hastalık aktivitesi ile ruhsal hastalıklar arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışma sayısı yetersizdir. Çalışmamızda Behçet hastalarında depresyon, anksiyete bozukluğu belirtilerinin düzeyinin belirlenmesi ve bu belirtilerin Behçet hastalığının aktivitesi ile ilişkisinin ortaya konması amaçlanmıştır. Yöntem: Örneklem Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Ocak– Mart 2017 tarihleri arasında başvuran Behçet hastalarından (n=92) oluşturulmuştur. Çalışma kesitsel nitelikte olup katılımcılara sosyodemografik bilgi formu, Behçet Hastalığı Aktivite Formu, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD) ve Genel Sağlık Anketi (GSA) uygulanmıştır. Frekans analizleri, Pearson ve Spearman Rank korelasyon analizleri uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %64.7’si (n=62) kadın ve ortalama hastalık yılı 12.48 ± (9.98) yıldır. Katılımcıların %37.0’ı (n=34) HAD’den eşik üstü puan almıştır. Katılımcıların %54.3’ü (n=50) GSA’dan eşik üstü puan almıştır. HAD toplam puanları ve GSA puanları ile hastalık aktivitesi arasında pozitif bir korelasyon olduğu saptanmıştır (sırasıyla p<0.0001 p=0.017). Tartışma: Çalışmamızda elde edilen bulgular ışığında Behçet hastalığı olan bireylerde depresyon ve anksiyete belirtilerinin normal popülasyondan daha fazla olduğu gözlenmiştir. Hastalık aktivitesi ile bireylerdeki depresyon-anksiyete belirtileri arasında ilişki vardır. Bulgularımız literatür ile uyumludur. Bu bulgular doğrultusunda Behçet hastalığı konan bireylerde ruhsal belirtilerin normal popülasyondan daha fazla olduğu akılda tutulmalı ve psikiyatrik konsültasyonun tedavi protokolünün bir parçası haline getirilmesi önerilmektedir.
Frequency of depression and anxiety symptoms and relationship between these symptoms and disease activity in Behcet disease
Introduction: Behcet disease is a systemic vasculitis that characterised with oral aftous lesions, genital ulcers, skin lesions, eye, junction, vessel, central nervous system and gastrointestinale system manifestations. It has been reported that mental illness like depression and generalized anxiety disorder are very common in patients with Behcet disease. Researches about relationship between disease activity and mental illness are not enough currently. In our paper we aimed to detect frequency of anxiety and depresive disorder symptoms; and to reveal relationship between these symptoms and activity of behcet disease. Methods: Study sample gathered from the patients with Behcet disease who had applied to Ankara University Faculty of Medicine between January-March 2017. In this cross-sectional study sociodemographic data form, Behcet Disease Current Activity Form(BDCAF), Hospital Anxiety and Depression Scale(HADS), General Health Questionnaire (GHQ) were given to the patients. Results: 64.7% (n=62) of participants were female and mean year of disease was 12.48 ± (9.98) years. 37.0% (n=34) of sample had scores over the threshold of HADS and of 54.3% (n=50) had scores over the threshold of GHQ. There were positive correlations between HAD and BDCAF; GHQ and BDCAF(subsequently p<0.0001 and p=0.017). Discussion: In the light of our study the patients with Behcet disase display depression and anxiety symptoms more than healty population. There is a relationship between the disease activity and depression-anxiety symptoms. Our findings support current literature about this subject. It must be have a place in our mind that the patients with Behcet Disease display depression and anxiety symptoms more than healty population and psychiatric consultation should be part of the treatment protocol of Behcet disease.