Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(3):577-595
Türkiye'de Genç Erkeklerde Eroin Bağımlılığına Yol Açan Psiko-sosyal Faktörler
K Alptekin, E Mutlu, SC Paltun, E Göka
KTO Karatay Üniversitesi, Konya
Eroin, genç yetişkinlerin hızla kullanımı ve buna bağımlı hale gelmesi nedeniyle Türkiye'de artan bir endişe konusu haline gelmiştir. Bu nedenle, bu nitel çalışmanın amacı, genç erkeklerde eroin bağımlılığına yol açan psiko-sosyal faktörlerin yaşam deneyimlerine dayanarak tanımlanmasıdır. Örnek, eroin bağımlılığı tanısı konan ve şu anda madde kullanım bozukluğu için yatarak tedavi gören 18 genç erkekten (18-24 yaş arası) oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmelere dayanarak bulgular, eroin bağımlılığının zaman içinde çeşitli ön faktörlerin bir sonucu olarak zamanla geliştiğini ortaya koymaktadır. Bu faktörler arasında şunlar vardır: okul ve aile ilişkilerinde ilgi eksikliği, sokak kültüründe büyüme, bağımlılığa eğilim ve olumsuz rol modelleri / akranları. Dahası, bağımlılığın ilerleyişi fiziksel, zihinsel, sosyal ve ekonomik kayıplarla sonuçlanmakta, bunların hepsi de eroin bırakma ve tedaviye yönelme arzusunu tetiklemektedir. Elde edilen bulgular, eroin bağımlılığının çeşitli faktörlerin bir sonucu olması nedeniyle, eroin bağımlılarının yaşam deneyimlerini içeren eroin bağımlılığı üzerine çok boyutlu ve çok disiplinli çalışmaların gerekli olduğudur.
Psycho-social Factors that Lead to Heroin Addiction among Young Males in Turkey
Heroin has become a subject of growing concern in Turkey due to the rapid increase among young adults using and becoming addicted to it. Thus, the purpose of this qualitative study is to identify the psycho-social factors that lead to heroin addiction in young males based on their life experiences. The sample consists of 18 young males (aged 18-24) who have been diagnosed with heroin addiction and are currently receiving inpatient treatment for substance use disorder. Based on the semi-structured face-to-face interviews, the findings reveal that heroin addiction develops gradually over time as an outcome of various preliminary factors. Such factors include: lack of interest in school and family relationships, growing up in the street culture, a tendency toward addiction, and negative role models/peers. Moreover, the progression of addiction results in physical, mental, social, and economic losses, all of which trigger the desire to quit heroin and seek treatment. The implication of the findings is that, because heroin addiction is an outcome of various factors, multi-dimensional and multi-disciplinary studies on heroin addiction that include the life experiences of heroin addicts are necessary.