Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(3):559-575
Bağımlılık Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme: Gençlik Üzerine 3D Ölçeği
N Potas, ŞŞ Erçetin, ŞN Açıkalın, H Güngör, ES Akyol
Gazi Üniversitesi, Ankara
Madde bağımlılığı, bireylerin yaşamlarının tüm boyutlarını etkileyen, çevrelerini kapatarak ve hayatlarını bozan bir sosyal sorundur. Sağlıklı toplumlar, sağlıklı nesiller boyunca ortaya edebiliyoruz ve kim madde bağımlılığı ve bağımlılarını ilişkin bilincinin geliştirdik düşüncesi ilişkin öz-bilinç kazanmıştır gençler aracılığıyla toplumun refah yapılanması, dünyanın geleceği ve tüm ülkeler için önemlidir . Bu araştırmanın amacı, Ankara'da yaşayan 15-29 yaş arası gençlerin madde ile ilgili farkındalık düzeylerini (bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme alt boyutları), tutumlarını ve damgalanma düzeylerini belirlemektir. bağımlılık ve bağımlılıklar. Ayrıca, istihdam durumuna, eğitim durumuna, cinsiyete, yaş aralığına ve eğitim durumuna göre bağımlılık değişkenleri arasında farklılaşmalar aramayı amaçlamaktadır. Anket modeli olarak tasarlanan ve karma yöntemler stratejisini kullanan araştırmaya gönüllü olarak katılanlar, 1,17 gençtir. Genel olarak, seminerler, konferanslar, bilgilendirme toplantıları ve projeler gençlerin bilinç düzeylerini etkilemektedir.
A Comprehensive Study on Addiction: 3D Scale on Youth
Substance addiction is a social problem that influences all dimensions of individuals’ lives, closing off their environment and disrupting their lives. Structuring the prosperity of society through youths, who have gained self-consciousness regarding the thought that healthy societies are able to occur through healthy generations and who have developed awareness on regarding substance addiction and addicts, is important for the future of the world and all countries. The aim of this research is to determine the levels of awareness levels (knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation sub-dimensions), attitudes, and stigmatization of youths between the ages of 15-29 living in Ankara, Turkey regarding substance addiction and addicts. It also aims to look for differentiations among the variables of addiction according to employment status, educational status, gender, age range, and educational status. Voluntarily participating in the research, which was designed as a survey model and uses the mixed-methods strategy, are 1,117 youths. Overall, seminars, conferences, information meetings, and projects have an impact on youths’ awareness levels.