Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(3):543-557
Akıllı Telefonunuz Olmadan Ne Yaparsınız? Adolesanlarda Nomofobinin Belirleyicisi Olarak Sosyal Medya Kullanımı, Kontrol Odağı ve Yalnızlık
HY Durak
Bartın Üniversitesi, Bartın
Akıllı telefonlar, sürekli gelişen özellikleriyle, anında iletişimi kolaylaştırır ve bireylerin dünyayla her zaman bağlantıda kalmasına yardımcı olur. Bu, insanların akıllı telefonlarına bağımlı olmalarına neden olabilir. Özellikle, ergenlerde akıllı telefon bağımlılığını gösteren davranışlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu davranışların en önemlisi nomofobik davranıştır. Bu çalışma, ergenlerin akıllı telefon kullanımlarını ve nomofobi seviyelerini belirlemeyi ve nomofobi ile ilgili değişkenleri incelemeyi amaçlamaktadır. İlişkisel anket modelini kullanan bu araştırmanın çalışma grubu, 2016 sonbahar döneminde bir ortaokulun 7. ve 8. sınıflarında okuyan 786 öğrenciden oluşmaktadır. Bu çalışmada kişisel bilgi formu ve dört veri toplama aracı kullanılmıştır. . Nicel verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon analizleri kullanıldı. Bu çalışmada, sosyal medya bağımlılığı ergenlerin nomofobik davranış düzeyleri ile en fazla korele bulunmuştur ve kontrol odağı nomofobik davranış düzeyleri ile en düşük düzeyde pozitif korelasyona sahiptir. Çalışmanın sonucunda daha fazla öneride bulunulmuştur.
What would You Do without Your Smartphone? Adolescents’ Social Media Usage, Locus of Control, and Loneliness as a Predictor of Nomophobia
Smartphones, with their constantly evolving features, facilitate instant communication and help individuals stay connected with the world at all times. This can lead people to become addicted to their smartphones. In particular, behaviors that indicate smartphone addiction in adolescents have become increasingly prevalent. The most important of these behaviors is nomophobic behavior. This study aims to determine adolescents’ smartphone usage and levels of nomophobia, and to examine the variables related to nomophobia. The study group of this research, which uses the relational survey model, consisted of 786 students studying in the 7th and 8th grades of a middle school in the fall semester of 2016. A personal information form and four data collection tools were used in this study. Frequency, percentage, mean, standard deviation, correlation, and multiple linear regression analyses were used to analyze the quantitative data. In this study, social media addiction was found to most positively correlate with adolescents’ nomophobic behavior levels, and locus of control was found to have the lowest positive correlation with nomophobic behavior levels. In the conclusion of the study, further recommendations have been made.