Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 2>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(2):205-226
18-24 Aylık Bebeklerde Teknolojinin Etkisine Yönelik Ebeveyn Görüşleri
S Günüç, S Atli
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van
Gelişim açısından yaşamın ilk yıllarını oluşturan bebeklik dönemi birey için önemli bir süreçtir. Bu süreçte çevresel faktörlerin gelişim üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Günümüzde, artık yaşamın bir parçası hâline gelen akıllı telefon, tablet bilgisayar ve internet gibi bilgi ve iletişim teknolojileri de çevresel faktörler arasında yerini almış durumdadır. Bu nedenle, keşif aşamasındaki 18-24 aylık bebeğin dikkatini çekebilecek pek çok özelliğe sahip teknolojinin bebeklere yansıması merak konusudur. Bu bağlamda araştırmanın amacını; “ebeveynlerin kendisi ya da bebeği için teknolojiyi kullanırken ya da bebeğine kullandırırken teknolojinin bebeğe etkilerinin incelenmesi” oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Çalışma grubunu, 2017 yılında Van ilinde 18-24 ay aralığında bebekleri olan 35 anne ve 17 baba olmak üzere toplam 52 ebeveyn oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak tek bir sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış, ebeveynlerden detaylı bilgi almak ve görüşmeyi yönlendirmek için de sondalar sorulmuştur. Nitel verilerin analiz edilmesinde içerik analizi yapılmıştır. Çalışma, teknolojinin 18-24 aylık bebekler üzerindeki etkilerini ebeveyn görüşleri doğrultusunda kullanılma gerekçesi, kullanıldığında ya da kullanılmadığında oluşan duygu değişimi ve bebeğin süreçteki tepki ve davranışları olarak belirlenen üç ana temayı ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar, teknolojinin bebekler üzerindeki etkileri açısından tartışılmıştır.
Parents’ Views on the Impact of Technology on 18 to 24-Month Old Infants
Spanning the first years of life, infancy constitutes an important development process for an individual. As it is known that environmental factors influence infants’ development and as information and communication technologies, such as smart phones, tablet computers, and the Internet, have become integral components of the environment, the impact of technology on infants is a matter of concern. The importance of this discussion is compounded when it is born in mind that such devices attract the oft-undivided attention of 18 to 24-month old infants, possibly impairing infants’ ability to fully take advantage of this stage of discovery. In that respect, the aim of this study is to investigate the impacts of technology on infants where parents use technological devices for themselves or their infant or where they allow their babies to use these devices. The data were through qualitative research methods. The study population consisted of 52 parents, of which 32 were mothers and 17 were fathers, with at least one 18 to 24-mont old infant in the province of Van, Turkey in 2017. A semi-structured interview form containing a single question was prepared and probes were asked to obtain detailed information and guide the interview. Content analyses were conducted to analyze the qualitative data. The study reveals three main themes gleaned from parents’ views on the impact of technology on 18 to 24-month old infants, namely: (i) parents’ reason for using technology, (ii) change of emotions in infants when technological devices are used and not used, and (iii) infants’ reactions and behaviors during use. These results were discussed in terms of technology’s impact on infants.