Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2018;6(12):198-224
Tecavüz Empati Ölçeği Kurban ve Saldırgan Formlarının Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik veGüvenirlik Analizleri
MÇ Ok, FY Tekizoğlu
Ankara Üniversitesi, Ankara
Bu çalışma Tecavüz Empati Ölçeğinin Kurban ve Saldırgan Formlarının (Smith ve Frieze, 2003) Türkçeye uyarlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi 267 üniversite öğrencisinden (213 kadın ve 53 erkek) oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Tecavüz Empati Ölçeği Kurban Formu (TEM-K), Tecavüz Empati Ölçeği Saldırgan Formu (TEM-S), Tecavüz Kurbanına İlişkin Tutum Ölçeği (TKİTÖ) ve Empati Ölçeği Kısa Form (EÖKF) kullanılmıştır. Bu çalışmada ölçeklerin faktör yapısı hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizleriyle test edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda hem TEM-K hem de TEM-S için, 18 maddeden 4’ü çıkarılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, özgün ölçeklerle tutarlı olarak hem TEM-K hem de TEM-S’nin iki faktörlü bir yapıya sahip olduğunu (tecavüz anı ve tecavüz sonrası) göstermiştir. Ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları ise TEM-K için .90, TEM-S için .89 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin iç tutarlılık katsayıları .80 ve .90 arasında değişmektedir. Geçerlik-güvenirlik analizleri ölçeklerin Türkçe uyarlamalarının ülkemizdeki çalışmalarda kullanılabilecek psikometrik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. TEM-K ve TEM-S’nin tecavüz konusundaki araştırmaların ve müdahale çalışmalarının gelişmesine önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir.
Turkish Adaptation of Victim and Perpetrator Forms of the Rape Empathy Scale: Validityand Reliability Study
The aim of this study is to adapt Rape Victim Empathy and Rape Perpetrator Empathy Scales (Smith & Frieze, 2003) into Turkish. The sample of the study consisted of 267 university students (213 females and 53 males). Rape Victim Empathy Scale (REMV), Rape Perpetrator Empathy Scale (REMP), Attitudes toward Rape Victims Scale (ATRVS) and Empathy Scale Short From was used as data collection tools. Both exploratory and confirmatory factor analyses were used to test the factor structure of the scales. 4 of 18 items are removed according to exploratory factor analyses results. Confirmatory factor analyses results showed that, consistent with the original scales, both REMV and REMP have two-factored (the during and post subscales) structures. Cronbach’s alphas are .90 for REMV and .89 for REMS. For subscales alphas are vary between .80 and .90. Validity and reliability analyses indicate that the Turkish adaptation of the scales provide sufficiently psychometric properties to be used in research in our country. It is expected that REMV and REMP will contribute to studies and interventions about rape.