Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2018;6(12):126-143
Olumlu Sosyal Davranışlar Alanında Kendini Düzenleme Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerininİncelenmesi
YK Tepe, M Sayıl
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Ergenin pozitif gelişimiyle ilgili önemsenen alanlardan biri olumlu sosyal davranışlardır. Olumlu Sosyal Davranışlar ve motivasyon arasındaki ilişkiye odaklanan farklı kuramlar bulunmakla birlikte, son yıllarda en sık tercih edilen kuramlardan biri Kendini Belirleme Kuramıdır. Kuram bağlamında yürütülen çalışmalar incelendiğinde, sıklıkla Olumlu Sosyal Davranışlar Alanında Kendini Düzenleme Ölçeğinin (OSDKDÖ) kullanıldığı görülmüştür. Bu araştırmada OSDKDÖ'nün Türkçeye uyarlamasının yapılması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi, Ankara şehir merkezinden 9., 10. ve 11. sınıflara devam eden toplam 583 (318’u kız ve 265’i erkek) ergenden oluşmaktadır. Ergenlerin yaş ortalaması 15.9’dür (S = .88; ranj = 13.5–18.4). Ölçeğin psikometrik özelliklerini belirlemek için yapılan analizler sonucunda, ölçeğin ergen örneklemi için geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda ölçeğin üç farklı şekilde puanlanabileceği belirlenmiştir. Bunlar, göreli özerklik puanı hesaplamak, ölçeğin alt boyutların ayrı ayrı kullanmak ve ölçeğin alt boyutlarından oluşan özerk ve kontrollü motivasyon boyutlarını kullanmak şeklindedir
Examination of Psychometric Properties of Prosocial Self-Regulation Questionnaire
One of the areas considered important for adolescents' positive development is prosocial behaviors. There are various theories focusing on the relationship between prosocial behaviors and motivation, while recently Self-Determination Theory is among the most commonly referenced. When research in this context was investigated, the consistent usage of Prosocial Self-Regulation Questionnaire (SRQ-P) was observed. The research aims to adapt SRQ-P to Turkish and investigate its psychometric features. The sample group consisted of 583 (318 females, 265 males) students studying in ninth, tenth, and eleventh grade. The mean age of the sample was 15.9 (SD = .88, range = 13.5 - 18.4). Results of the analysis to specify the psychometric properties of the scale showed that the scale is valid and reliable for adolescent samples. Moreover, it was determined that the scale could be scored in three different ways. These ways are computing relative autonomy score, using the subscales separately, and using autonomous and controlled motivation dimensions.