Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2018;6(12):103-125
Facebook’taki Benlik Sunumları, Otantiklik ve Psikolojik İyi Oluş
C Taşçıoğlu, LP Tosun
Uludağ Üniversitesi, Bursa
Çalışmanın amacı, Facebook’ta bireylerin kendilerini nasıl sunduklarını ve farklı benlik sunumlarının, psikolojik iyi oluş değişkenleriyle (öz saygı ve yaşam memnuniyeti) ve kişinin sahip olduğu otantiklik özelliğinin farklı boyutlarıyla (kendine yabancılaşma, otantik yaşam ve dış etkiyi kabullenme) ilişkilerini incelemektir. Bu amaçla 94’ü üniversite öğrencisi, 86’sı yetişkin olmak üzere 180 kişiden veri toplanmıştır. Bulgulara göre katılımcılar Facebook profillerinde en çok gerçek benlik, sonra sahte- keşfedici benlik, en az ise sahte-aldatıcı benlik sunumu yaptıklarını bildirmiştir. Benlik sunumlarının farklı türleriyle yaşam memnuniyeti ve öz saygı arasındaki ilişki yalnızca öğrenci örnekleminde bulunmuştur. Öğrenci örnekleminde yaşam memnuniyeti, gerçek ve sahte keşfedici benlik sunumuyla olumlu yönde; öz saygı ise sahte- aldatıcı benlik sunumuyla olumsuz yönde ilişkilidir. Ayrıca, sahte- aldatıcı benlik sunumunun öğrenci ve yetişkin örnekleminde otantikliğin farklı boyutlarıyla ilişkisi saptanmıştır. Sahte- aldatıcı benlik sunumu, öğrenciler için kendine yabancılaşma ve dış etkiyi kabullenme boyutlarıyla olumlu yönde; yetişkinler için ise otantik yaşamla olumsuz yönde ilişkilidir.
Self Presentations on Facebook, Authenticity and Psychological Well-being
The study aims to examine how individuals present their selves on Facebook and how those self-presentations are related to several dimensions of their authenticity (self-alienation, acceptance of external influence and authentic life) and to their well-being (self-esteem and life satisfaction). Data were collected from 180 participants (94 students and 86 adults). In both samples, people were found to use Facebook mostly for real-self presentations, followed by the presentations for self-exploration, and next, followed by the presentations for self-deception. Various forms of self-presentations were found to be related to life satisfaction and self-esteem only in the student sample. Among students, the real and the exploratory self-presentations on Facebook were positively associated with life satisfaction, while deceptive self-presentation on Facebook was negatively associated with self-esteem. Besides, self-deception on Facebook was related to the different aspects of authenticity in two different samples: It was positively related to self-alienation and to the acceptance of external influence among students, and negatively related to the authentic life among adults.