Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2018;6(12):82-102
Ergenlerde Akran Zorbalığının Ebeveynlik Çeşitleri ve Yaşanılan Yer Açısından Karşılaştırılması
T Yılmaz, İD Çağlayan
Ankara
Zorbalık, tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okullarda büyük sorun teşkil etmektedir. Zorbalığın karmaşık nedenlerinden birinin kırsal veya kentsel bölgede yaşamak olduğu düşünülmüştür. Bu çalışma için kırsal bölge olarak Çankırı ilinden ve kentsel bölge olarak Ankara ilinden veri toplanmıştır. Çalışma iki ilde de devlet liseden katılımcılarla yapılmıştır. Katılımcılar 14-18 yaşları arasında gönüllü lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Yüz kırk beş kız ve 101 erkek öğrenci olmak üzere toplam 246 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Bu verilerin 119’u Ankara ilinden, 127’si Çankırı ilinden toplanmıştır. Katılımcılardan sırasıyla Demografik Bilgi Formunu, Zorba/Kurban Anketini, Benlik Saygısı Ölçeğini ve son olarak da Aile Stili Envanterini doldurmaları istenmiştir. Daha sonra elde edilen veriler karşılaştırmalı istatistiksel analizler (t-testi ve ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Kırsal veya kentsel yerleşimin, çocuğun zorba ya da mağdur olması durumuna istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığı gözlemlenmiştir. Ancak, ebeveynlik stillerinin değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Çalışmanın sınırlılıkları ve çıkarımları tartışılmıştır.
Comparing Adolescent Bullying Behavior Across Parenting Styles and Residential Area
Bullying constitutes major problems in the schools in Turkey as well it does all around the world. One of the complex reasons for bullying is considered to be living in rural or urban areas. For this study, data were collected from the Çankiri province as the rural area and the Ankara province as the urban area. The study was conducted with participants from regular high schools, between ages of 14 and 18. The study included 246 participants of which are 145 female and 101 male students. Participants were asked to complete the Demographic Information Form, The Bully/ Victim Questionnaire, The Self-esteem Scale, and The Parenting Style Inventory, in this order. The data obtained were then evaluated by comparative statistical analyses (t-test and ANOVA). The behavior of the bully or the victim did not significantly differ for rural and urban areas. However, four different parenting styles are demonstrated to have a significant effect on other variables. The limitations and implications of the study were discussed.