Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 6; Sayı: 12>> Özet
TAM METİN
Nesne Psikoloji Dergisi; 2018;6(12):1-26
Orta Çocuklukta Resme Dayalı Değerler Taraması (PBVS) ile Değerlerin Ölçülmesi: Yaşa, Cinsiyete ve Anne Eğitimine Bağlı Değişiklikler
Z Çakmak, A Bayraktar, DS Atalar
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Çocuklukta değer kazanımı, son yıllarda dikkat çekmeye başlayan bir konudur. Bu çalışmada, çocuklar için geliştirilen resme dayalı değerler taraması ölçeğinin 6-11 yaşları arasındaki çocuklara uygulanması ve orta çocuklukta hangi değerlerin öncelikli olduğunun araştırılması, yaşa, cinsiyete ve anne eğitimine bağlı değişimlerin ele alınması amaçlanmıştır Bu amaçla, Ankara’da yaşayan yaşları 6-11 arasında değişen ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıfa devam eden 192 öğrenciye ( % 49 kız, Skız = 1.17; % 50.5 erkek, Serkek = 1.25) resme dayalı değerler taraması uygulanmıştır. Elde edilen veri setinde, Schwartz tarafından önerilen döngüsel değer yapısının doğrulanması amacıyla çok boyutlu ölçekleme analizi uygulanmış ve istatistiksel hesaplamalar için SPSS programındaki PROXSCAL modülü kullanılmıştır. Çok boyutlu ölçekleme analizi kapsamında elde edilen değer dizilimi, Schwartz’ın öne sürdüğü değer dizilimine çok benzer bir dağılım göstermiştir. Buna göre, Schwartz’ın öngördüğü kuramsal model doğrulanarak, değişime açıklık-muhafazakarlık ve kendini geliştirme-öz-aşkınlık olmak üzere çift kutuplu iki boyuttan oluşan dört boyutlu yapıya uygun olacak şekilde değerler dizilimi elde edilmiştir. Ek olarak, çocukların en çok iyilikseverlik, evrensellik ve güvenlik değerlerini ve öz-aşkınlık ve kendini geliştirme üst-değerlerini önemsedikleri gözlenmiştir. Araştırma bulgularımız, değer önceliklerinin yaşa, cinsiyete ve annenin eğitim düzeyine göre farklılaştığını göstermektedir. Dolayısıyla elde edilen bulgular okullarda ve alanda çalışan profesyoneller için yol gösterici olabilir.
Measuring Values with Picture-Based Value Survey in Middle Childhood: Changes in terms of Age, Sex and Mother’s Education
Acquisition of values in childhood has become an attention-grabbing topic in recent years. The aim of this study was to apply the Picture-Based Value Survey (PBVS-C) to children whose ages ranged from 6 to 11 years and to examine value priorities in middle childhood, value changes related to age, sex, and mother’s education. For this aim, PBVS-C was applied to 192 students from 1st, 2nd, 3rd, and 4th grades who resided in Ankara and whose ages ranged from 6 to 11 years in Ankara (49 % girls, Sgirl = 1.17; 50.5 % boys, Sboy = 1.25). Multidimensional scaling analysis was used to confirm the circular structure of values proposed by Schwartz and the PROXSCAL module in the SPSS program was used for statistical calculations. The value sequence obtained from multidimensional scaling analysis showed a very similar distribution to the value sequence proposed by Schwartz. Accordingly, Schwartz's theoretical model has been confirmed, in accordance with the four-dimensional structure consisting of two bipolar dimensions: openness-to-change - conservation and self-enhancement -self-transcendence. Moreover, it was found that children give priority to values of benevolence, universality, and security, and higher-order values of self-transcendence and selfenhancement. Our research findings showed that value priorities differ according to age, sex, and mother’s education. Therefore, these findings can be a guide for professionals working in and out of the schools.