Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 4; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi; 2018;4(1):67-73
Kanser Hastalarının Ailelerinde Psikososyal Sorunlar ve Psikososyal Bakım
NB Daştan, S Buzlu
Kafkas Üniversitesi, Kars
Kanserle yaşayan bir insanda potansiyel olarak fiziksel, bilişsel ve/veya psikolojik bozukluklar, işsizlik dönemleri, maddi kaygılar, sosyal izolasyon ve varoluşçu sorunlar olabilir; bunlardan herhangi biri veya hepsi onların ailelerini ve arkadaşlarını da etkileyebilir. Günümüzdeki sağlık bakım ortamında kanserli hastalar, ayakta tedavi gören hastalar gibi invaziv tanı uygulamalarına maruz kalmakta ve zorlayıcı tedaviler almakta olup evde iyileşmektedirler. Bu nedenle, kanser tanılı bireyin ailesi ve bakımverenleri sağlık ekibi ile birlikte çalışması gereken ortaklardır. Kanser tanılı bireyin ailesi ve bakımveren rolünün ve sorumluluklarının karmaşıklığı kanser hastalarında artmış morbidite ve mortaliteye neden olabilir; aslında, kanser ailesi ve bakımverenleri, bakıma ihtiyacı olan ikinci bir hasta olabilir. Hasta-aile ikili deneyimi arasındaki ilişkiden ötürü, aile üyesinin ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak, kanser servislerinin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir. Bu makalede, kanser hastalarının ailelerinin ve bakımvericilerinin psikososyal yük ve sorunları ve bu bireylere yönelik psikososyal bakım tartışılmaktadır.
The Cancer Patients' Families Psychosocial Problems and Psychosocial Care
A person living with cancer will potentially have some degree of physical, cognitive, and/or psychological impairment, periods of unemployment, financial concerns, social isolation, and existential questions, any or all of which can impact the family and friends who surround them. In our current era of healthcare, patients with cancer receive invasive diagnostic studies and aggressive treatment as outpatients, and then convalesce at home. As such, cancer family caregivers are essential partners with the healthcare team. The intricacies of the cancer family and caregiver role and responsibilities are demanding and may lead to increased morbidity and mortality-in effect, the cancer family and caregivers can become a second patient in need of care. Because of the interrelation of the patient-family caregivers dyad experience, identifying and meeting family caregivers needs should be considered as an integral part of cancer services. In this article , psycho-social burden and problems of the families and caregivers of cancer patients' and the psycho-social care for these individuals have been discussed.