Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(4):411-418
DEHB’li çocukların anne-babalarının aleksitimi, depresyon ve çocukluk çağı DEHB belirti düzeylerinin incelenmesi
Z Güleş, H Aksu, BG Özgür
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın
Amaç: Bu çalışmanın amacı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konulan çocukların biyolojik anne-babalarında aleksitimi, depresyon ve çocukluk çağı DEHB belirti şiddetinin sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması ve ölçek puanları arasındaki ilişkisinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniği’ne Ocak 2015-Aralık 2015 tarihleri arasında başvuran, klinik görüşmede DSM-5 tanı ölçütleri ve Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesinin uygulanması ile DEHB tanısı konan 64 çocuk ve anne-babaları ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran ve herhangi bir psikiyatrik tanı konmayan 64 çocuk ve anne-babaları alınmıştır. Annebabalar Sosyodemografik Veri Formu, Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozuklukları için DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği-Anne Baba Formu (ÇEDB-TDÖ), Wender-Utah Derecelendirme Ölçeği, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) ve Beck Depresyon Ölçeğini doldurmuşlardır. Sonuçlar: DEHB’li çocukların anne-babalarında çocukluk çağı DEHB belirti düzeyinin ve şimdiki depresif belirti düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek oranda olduğu saptanmıştır. Aleksitimi düzeyleri açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Ayrıca ÇEDB-TDÖ’nün toplam puanı ve hiperaktivite alt ölçeği, karşıt olma karşı gelme alt ölçeği ile TAÖ-20 duygu tanıma, toplam ve duygu ifade alt ölçek puanları arasında pozitif yönlü orta düzeyde ilişki saptanırken; TAÖ-20 dışa dönük düşünce ile ÇEDB-TDÖ’nün toplam puan ve alt ölçek puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Tartışma: Hiperaktivite ve karşıt olma karşı gelme belirti şiddeti yüksek olan DEHB’li çocukların anne-babalarının duygu tanıma ve duygularını ifade etme sorununu daha fazla yaşadıkları saptanmıştır. Ek olarak DEHB’li çocukların annebabalarında depresif belirti şiddetinin yüksek olmasından dolayı anne-babalardaki ruhsal bozuklukların varlığının incelenmesi ve anne-babalara uygun girişim programlarının uygulanabilmesinin DEHB’li çocukların izleme ve tedavi başarısına olumlu katkısının olacağı kanısındayız.
Investigation of alexithymia, depression and childhood ADHD symptom levels in parents of children with ADHD
Objective: The aim of this study was to compare the severity of alexithymia, depression and childhood attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptoms in the biological parents of children with ADHD and to investigate the relationship between scale scores. Methods: Sixty-four children diagnosed with ADHD according to the DSM5 criterion based on clinical interview and Schedule of Affective Disorders and Schizophrenia Interview for School Children and their parents who admitted to Adnan Menderes University Department of Child and Adolescent Mental Health Outpatient Clinic and 64 children who did not have a psychiatric diagnosis and their parents admitted to Pediatrics Outpatient Clinic between January 2015 and December 2015 were included. Parents filled out sociodemographic data form, DSM-IV-Based Child and Adolescent Disruptive Behavior Disorders Screening and Rating Scale-parent form (T-DSM-IV-S), Wender-Utah Rating Scale, Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), and Beck Depression Inventory. Results: It was found that childhood ADHD symptom levels and present depressive symptom levels in parents of children with ADHD were higher than the control group. There were no significant differences between the two groups in terms of alexithymia levels. In addition, there was a positive moderate correlation between total score, hyperactivity subscale, opposition defiant disorder subscale of T-DSM-IV-S and difficulty describing feelings, total and difficulty identifying feelings subscale scores of TAS-20 whereas there was no significant relationship between total score and subscale scores of T-DSM-IV-S and TAS-20 externally-oriented thinking. Discussion: Results showed that parents of children with ADHD whose hyperactivity and opposing defiant symptom severity are high, are more likely to experience difficulty in describing and identifying feelings. Additionally, due to the high severity of depressive symptoms in parents of children with ADHD, we believe that investigation the presence of mental disorders in parents and the implementation of appropriate parental intervention programs will contribute positively to the success of follow-up and treatment of children with ADHD