Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(4):390-396
Zihinsel engelli bireylerin anne-babalarının algıladığı damgalanma:Yorumlayıcı bir fenomenolojik analiz çalışması
S Duran, S Ergün
Balıkesir University, Balıkesir
Amaç: Bu çalışmanın amacı, zihinsel engelli bireye sahip anne-babaların algıladıkları damgalanmayı ve bununla ilişkili deneyimlerini ortaya koymaktır. Yöntem: Nitel araştırma modeli ile yapılan bu araştırma, Nisan 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında, Balıkesir’de 19 zihinsel engelli bireyin anne-babası ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, anne-babaya ve çocuğa yönelik soru formu ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler rehabilitasyon merkezlerinde yapılmıştır. Derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze yapılan görüşmeler ses kayıt aygıtına kaydedilmiştir. Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları yazılı döküm haline getirilmiş, veriler kodlanıp temalara göre sınıflandırılmış, yorumlanarak rapor haline getirilmiştir. Bulgular: Çalışmada zihinsel engelli bireye sahip anne-babaların aile üyelerinden, arkadaş çevresinden ve toplumdan yeterli desteği almadığı ve damgalanma hissettiği saptanmıştır. Sonuç: Bu bireylere ruhsal danışmanlık ve rehberlik hizmetinin sunulması ve toplumun da bu konuda eğitilmesi, bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
The stigma perceived by parents of intellectual disability children:an interpretative phenomenological analysis study
Objective: The aim of this is to put forth perceptions of the stigma that parents of intellectual disabled individuals fell and the parents' experiences associated with the stigma. Methods: This research, which is made as qualitative research is carried out with 19 parents in Balikesir between the dates April 2015-August 2016.A questionnaire and a semi structured interview form for parents and their disabled children have been used to collect the data. The interviews were held in rehabilitation centers. Face-to-face interviews that are realized via using the technique of in-depth interviews have been recorded on audio tape recorder. The audio recordings that were obtained from the interviews were transcribed and data were coded according to the themes and put into report form by interpreting. Results: As a result of the study, it was detected that parents who have intellectual disabled individuals do not receive sufficient support from family members, circle of friends and the society and feel stigmatized. Conclusions: It is considered as necessary to give psychological counseling and guidance to these parents who have the handicapped individuals and to educate and raise awareness of the society about the issue.