Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(4):370-376
Üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin yordayıcısı olarak azim: Bir yapısal eşitlik modellemesi
MB Özhan, M Boyacı
Medeniyet Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Bu araştırmada temel amaç üniversite öğrencilerinde depresyon, anksiyete ve stresin yordanmasında azmin anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığının test edilmesidir. Bu amaçla, bireyin iyi oluşunda, toplumsal yaşamında ve akademik başarısında önemli bir yeri olduğu düşünülen azim değişkeni ile depresyon, anksiyete ve stres arasındaki ilişki incelenmiştir. Yöntem: Çalışma kapsamına, Eylül-Ekim 2017’de iki farklı üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan toplam 313 üniversite öğrencisi alınmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Kısa Azim Ölçeği ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS 22 ve AMOS programları aracılığıyla frekans, yüzde istatistikleri ve korelasyon analizi yapılmış ve aynı zamanda yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bulgular: Verilerin analizi sonucunda depresyon, anksiyete ve stres değişkenlerinden oluşan ruhsal belirtiler değişkeni ile azim değişkeni arasında negatif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların azim puanlarıyla depresyon, anksiyete ve stres puanları arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmanın temel problemi doğrultusunda oluşturulan yapısal eşitlik modelinde azim değişkeninin ruhsal belirtiler değişkeni üzerindeki değişimin toplam %19’unu açıkladığı saptanmıştır. Sonuç: Depresyon, anksiyete ve stresin açıklanması amacıyla oluşturulan modelin doğrulandığı ve araştırmanın sonuçlarının literatürle tutarlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ruhsal belirtilerin önlenmesinde azim geliştirmeye yönelik çalışmalardan faydalanılabilir.
Grit as a predictor of depression, anxiety and stress among university students: a structural equation modeling
Objective: The aim of the study is to test whether grit has a significant effect on the predictions of depression, anxiety and stress among university students. For this purpose, depression, anxiety and stress are considered together with grit, which is thought to have an important place in the well-being, social life and academic achievement of the individual. Methods: In September-October 2017, 313 university students enrolling in different departments of two different universities were recruited. In the scope of the research, Personal Information Form (PIF), Short Grit Scale and Depression Anxiety Stress Scale were used to collect data by the researchers for the participants. For the analysis of the data, frequency, percentage, correlation analysis and path analysis were used through SPSS 22 and AMOS programs. Findings: As a result of path analysis, it was found that there is a negative correlation between grit and psychological symptoms which is the sum of depression, anxiety and stress scores. Correlation analysis revealed that there was a negative and significant relationship between participants' grit scores and depression, anxiety and stress scores. It was also found that in the structural equation model, 19% of the change in psychological symptoms was explained by the grit. Results: The study concludes that the model for depression, anxiety and stress is confirmed and the results of the research are consistent with the literature. In this context, it can be benefited from efforts to strengthen grit in the prevention of psychological symptoms. _____________________________________________________________________________________________________