Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(4):362-369
Psikiyatri hemşireliği eğitimi: Filmler ve yansımaları
AGY Ayhan, Y Çekiç, G Ançel
Ankara Üniversitesi, Ankara
Amaç: Araştırmanın amacı psikiyatri hemşireliği eğitiminde kullanılan filmlerin öğrencilerin kuramsal ve klinik uygulamalarına katkısını değerlendirmektir. Yöntem: Araştırma, psikiyatri hemşireliği eğitiminde izletilen 12 filmin etkisini belirlemek amacı ile nicel ve nitel tipte yapılmıştır. Araştırmaya 102 son sınıf hemşirelik öğrencisi alınmış, veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan, iki bölümlü Veri Toplama Formu ile toplanmıştır. Birinci bölümde film izlemenin ve tartışmasının puanlanarak değerlendirilmesi, ikinci bölümde filmlerin kuramsal, klinik uygulamalarına ve kişisel gelişimlerine katkıları yazılı olarak sorulmuştur. Nicel veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistiklerle değerlendirilmiştir. Nitel verilerin analizi ‘içerik analizi’ ile yapılmıştır. Sonuçlar: Araştırma sonucunda psikiyatri hemşireliği eğitiminde film kullanımının öğrenme, farkındalık, gelişim, değişim ve motivasyon temaları olmak üzere beş alanda katkı sağladığı ve bu katkının bilişsel, duyuşsal ve davranışsal düzeyde öğrenme sağladığı belirlenmiş-tir. Tartışma: Psikiyatri hemşireliği eğitiminde film kullanımı etkili bulunmuştur. Ancak kalıcı öğrenmenin belirlenebilmesi için, filmlerin uzun dönemde etkilerinin izlenmesi gerekmektedir
Psychiatric nursing education: films and reflections
Objective: The aim of the study is to evaluate the contribution of the films used in psychiatric nursing education to the theoretical and clinical practice areas. Methods: The study was carried out in qualitative and quantitative types with the aim of determining the effect of 12 films in psychiatric nursing education. A total of 102 senior nursing students were participated in the study and the data were collected by two-part data collection form created by researchers. In the first part, the evaluation of the film watching and discussion was scored and in the second part, the contribution to the theory, clinical practice and personal development of the films was asked in writing. Quantitative data were evaluated with descriptive statistics in the computer. The analysis of qualitative data was evaluated with ‘content analyses’. Results: As a result of the research, it was determined that the use of films in psychiatric nursing education contributed five subfields in terms of learning, awareness, development, change and motivation, and this contribution led to learning at the cognitive, emotional and behavioral level. Conclusion: The use of films was found effective in psychiatric nursing education. However, long-term effects of the films need to be monitored for permanent learning can be identified.