Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(4):355-361
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran bariatrik cerrahi adaylarında yeme bozukluğu
MZ Eroğlu, Ş Sertçelik, L Tamam
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Bariatrik cerrahi obezite tedavi yöntemleri arasında geçmiş yıllara göre daha sık kullanılmaktadır. Bariatrik cerrahiye aday hastalarda yeme bozukluğunun önemi ve cerrahi sonuçlarına etkisi sıklıkla tartışılmaktadır. Bu çalışma bariatrik cerrahi adaylarında yeme bozukluğu sıklığını belirlemek için planlanmıştır. Yöntem: Yüz sekiz bariatrik cerrahi hastası bir psikiyatrist tarafından rutin prosedür çerçevesinde değerlendirildi. Yeme bozukluğu tanısı (tıkınırcasına yeme bozukluğu-TYB), anoreksiya nevroza-AN), bulimia nevroza-BN) DSM-5’e, gece yeme sendromu (GYS) tanısı Allison’un ölçütlerine dayandırıldı. Bulgular: Herhangi bir yeme bozukluğu (TYB, BN veya her ikisi) yaygınlığı %23.1’di (s=25). Örneklem grubumumuzda AN veya BN tanılı hiç bir hasta saptamadık. Yeme bozukluğu olan ve olmayanların Beden Kitle İndeksleri (BKİ) arasında istatistiksel olarak fark yoktu. Tüm katılımcılara Yeme Tutumu Testi (YTT) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı. Sonuç: Bu grupta yeme bozukluğu yaygınlığı önemli derecede yüksektir (%23.1). Yeme bozukluğunun kilo kaybı ve cerrahi başarı üzerindeki etkisinin ne olduğunu tam olarak bilmesek de, cerrahi prosedürün başlangıcında maladaptif yeme davranışını saptamak önemlidir.
Eating disorders in bariatric surgery candidates admitted to Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital
Objective: Bariatric surgery is used more commonly than recent years among obesity treatment methods. The prevalence of eating disorders and its effect on surgical outcomes in bariatric surgery candidates are frequently discussed.The present study was planned to assess the prevalence of eating disorders in bariatric surgery candidates. Methods: A psychiatrist in routine proce-dure evaluated 108 bariatric surgery patients. Eating disorders diagnosis (binge eating disoder (BED), anorexia nervosa (AN), bulimia nervosa (BN)) were based to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) and night eating syndrome (NES) diagnosis was based to Allison crieterias. Eating Attitudes Test (EAT) and Beck Depression Inventory (BDI) were administered to all participants. Results: The prevalence of any kind of eating disorder (BED, NES or both) was 23.1% (n=25). BED was 11.1% (n=12), NES 5.6% (n=6), both BED and NES 6.5% (n=7). We could not determine any patient with diagnose of AN or BN in our sample. There was no significant difference at Body Mass Index (BMI) between people with eating disorders and without eating disorders. The mean point of BDI score was 13.8±9.8. The 50% of sample had family history about psychiatric disease. 63.9% of the sample (n=69) had comorbid other medical conditions. Conclusion: Prevalence of eating disorders is substantially high in this group (23.1%). As we exactly not know the effect of eating disorders at surgery success and weight loss, it is important to determine the maladaptive eating behaviors at the beginning of surgery procedure.