Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(1):24-26
Baş Ağrılı Hastalarda Uyku Bozuklukları, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Araştırma
AB Demir, N Karlı
Uludağ University, Bursa
Amaç: Ağrı, uyku ve ruh hali arasında, birbirinden ayırt edilemeyen sınırlarla kompleks bir ilişki vardır. Ağrı, uyku kalitesini bozabilir, uyku düzeninin bozulması ağrı yaratabilir ve bu dönemin yansıması insanlarda depresyon ve endişe olarak kendini gösterebilir. Gereç ve Yöntem: Baş ağrısı nedeniyle takip edilen toplam 297 hasta çalışmaya alındı. Hasta çalışma grupları epizodik gerilim tipi baş ağrısı (TTH), migren, kronik migren ve kronik gerilim tipi baş ağrısı olarak sınıflandırıldı. Hasta değerlendirmeleri Epworth uykululuk ölçeği, Hamilton Anksiyete Derecelendirme ölçeği (HAM-A) ve Hamilton Depresyon Derecelendirme ölçeği (HDRS) ile yapıldı. Bulgular: Tüm gruplarda aşırı gündüz uykusu klinik tabloya eşlik etti. Epizodik TTH grubunda, HAM-A 12,27±3,34 (p<0,001), migren grubunda 10,09±2,94 (p<0,05), kronik migren grubunda HAM-A 7,90±2,41 (p>0,05), ve kronik TTH’de, HAM-A 5,71±2,51 (p>0,05) olarak sonuçlandı; epizodik TTH ve migren gruplarında anksiyete skorları diğer gruplara ve normal popülasyona göre artmıştır. Epizodik TTH grubunda HDRS, 8,34±3,85 (p>0,05); migren grubunda 9,01±1,25 (p>0,05); kronik TTH grubunda 10,05±3,40 (p<0,001), kronik migren HDRS’li grupta ise 11,70±3,25 (p<0,001) bulundu. Depresyon skorları, kronik migren grubunda, diğer gruplara kıyasla kronik TTH olan grupta ve normal popülasyonda artmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, ağrı, depresyon, anksiyete ve uyku bozukluklarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ve hasta yaklaşımının bu kavrama göre planlanması gerektiğini öneriyoruz.
A Survey Study to Investigate the Relationship of Sleep Disorders, Depression and Anxiety in Headache Patients
Objective: There is a complex relationship among pain, sleep and mood, with boundaries indistinguishable from each other. Pain can disrupt the quality of sleep, disturbance of sleeping pattern can create pain and the reflection of this period can manifest itself as depression and anxiety in people. Materials and Methods: A total of 297 patients, followed up due to headache, were enrolled in the study. Patient study groups were classified as episodic tension-type headache (TTH), migraine, chronic migraine and chronic tension-type headache. Patient assessments were performed by Epworth sleepiness scale, Hamilton Anxiety Rating scale (HAM-A) and Hamilton Depression Rating scale (HDRS). Results: In all groups, excessive daytime sleepiness accompanied the clinical picture. In episodic TTH group, HAM-A was 12.27±3.34 (p<0.001), in migraine group, 10.09±2.94 (p<0.05), in chronic migraine group HAM-A was 7.90±2.41 (p>0.05), and in group with chronic TTH, HAM-A was 5.71±2.51 (p>0.05); anxiety scores were increased in episodic TTH and migraine groups when compared to other groups and also normal population. In episodic TTH group, HDRS was 8.34±3.85 (p>0.05); in migraine group, 9.01±1.25 (p>0.05); in chronic TTH group, 10.05±3.40 (p<0.001) and in group with chronic migraine HDRS was 11.70±3.25 (p<0.001). The depression scores were increased in chronic migraine group and chronic TTH group when compared to other groups and to normal population. Conclusion: As a conclusion, we suggest that pain, depression, anxiety and disorders of sleep should be considered as a whole and patient approach should be planned according to this concept.