Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(1):6-11
Apne-Hipopne İndeksi ile Akciğer Volümleri ve Hava Yolu Rezistansı Arasındaki İlişkinin Tanımlanması
GÇ Afşar, S Saraç, A Babalık, HC Çalışır
İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Obstrüktif Uyku Apne sendromu (OUAS), uyku sırasında üst solunum yollarında tekrarlayıcı tam veya kısmi daralmaların olması ve sıklıkla kan oksijen satürasyonunda azalma ile karakterizedir. Üst solunum yolu açıklığı, inspirasyon sırasında oluşan negatif intraluminal basıncın kollabe edici etkisi ile üst hava yolu dilatatör kas aktivitesi arasındaki denge ile belirlenmektedir. Bu çalışmada, OUAS patogenezinde doğrudan rol almadığı düşünülen akciğer hacimleri ve hava yolu dirençleri ile değişik şiddetteki OUAS olguları arasındaki ilişkiyi tanımlamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamız İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 6 Kliniği’nde, merkezimiz uyku laboratuvarında Ocak 2008-Mayıs 2008 tarihleri arasında polisomnografi tetkiki uygulanmış, 26’sı (%24,8) kadın ve 79’u (%75,2) erkek, toplam 105 olgu ile yapıldı. Kimlik bilgileri, vücut kitle indeksi (VKİ), boyun çevresi, ek hastalık durumu, sigara öyküsü ve Epworth uykululuk skalasını (ESS) içeren hasta bilgi formu doldurulan olgulara tüm vücut pletismografisi uygulandı. Solunum fonksiyon testleri, akciğer hacimleri ve hava yolu dirençleri yaşa, boya ve kiloya göre beklenen % değerlerine göre kayıt edildi. Bulgular: Apne-hipopne indeksine göre 4 gruba ayrılan hastaların; %25,7’sine basit horlama tanısı, %21,9’una hafif OUAS, %22,9’una orta OUAS, %29,5’ine ise ağır OUAS tanısı kondu. Ağır OUAS grubunda ekspiratuvar rezerv volüm (ERV) diğer OUAS gruplarına göre düşük bulundu. Solunum fonksiyon testleri, hava yolu dirençleri ve diğer akciğer hacimleri açısından böyle bir farklılık saptanmadı. VKİ ve boyun çevresi, ağır OUAS grubunda yüksek bulunurken hastalık şiddetine göre ESS’de gruplar arasında fark bulunmadı. Sonuç: Sonuç olarak çalışmamızda OUAS şiddeti hava yolu direnci ve ERV hariç diğer akciğer hacimlerinden etkilenmemektedir.
Defining of the Relationship Between Lung Volumes, Airway Resistance and theApnea-Hypopnea Index
Objective: Obstructive Sleep Apnea syndrome (OSAS) is characterized by recurrent complete or partial narrowing of the upper respiratory tract during sleep and frequently a decrease in blood oxygen saturation. Upper respiratory tract gap is determined by the balance between collapsing effect of negative intraluminal pressure during inspiration and upper airway dilator muscle activity. In this study, we aimed to describe the relationship among the lung volumes and airway resistance, which are not thought to be directly taken a part in OSAS pathogenesis, and OSAS cases at different severity. Materials and Methods: Our study has been conducted on 105 cases 26 (24.8%) of which are female and 79 (75.2%) male who were applied polisomnography in the Ministry of Health Istanbul Süreyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Chest Disease Clinic between January 2008 and May 2008. Whole body plethysmography was performed to cases which filled patient information form containing identity informations, body mass index (BMI), neck circumference, additional disease situation, smoking anamnesis and Epworth sleepiness scale (ESS). Pulmonary function tests, lung volumes and airway resistances were recorded by looking at the expected % values for age, color and weight. Results: Patients were divided into 4 groups according to apneahypopnea index; 25.7% of them were diagnosed with simple snoring, 21.9% mild OSAS, 22.9% moderate OSAS, and 29.5% severe OSAS. The expiratory reserve volume (ERV) in severe OSAS was found lower than the other OSAS groups. No difference was determined in terms of respiratory function tests, airway resistance and lung volumes. While the BMI and neck circumference were high in the severe OSAS group, there was no difference among the groups in the ESS according to the severity of the disease. Conclusion: In conclusion, in our study OSAS severity is not affected by other lung volumes except airway resistance and ERV.