Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 10; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar; 2018;10(4):460-470
Şema Terapinin Depresif Bozuklukların Tedavisindeki Etkililiği: Bir Meta-Analiz
S Körük, N Özabacı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
Bu meta-analiz çalışması, şema terapinin depresifbozuklukların tedavisindeki etkililiğini incelemek üzere yapılmıştır. Araştırma kapsamında, seçilen veri tabanları kullanılarak yapılan literatür taraması sonucunda, 2007-2017 yılları arasında yürütülmüş ve 7 tanesi meta-analize dahil edilen toplam 35 araştırmaya ulaşılmıştır. Söz konusu 7 deneysel araştırma için araştırmanın gerçekleştirildiği ülke (kültür), depresyon grubu, hastalık türü, deney grubundaki birey sayısı, uygulanan seans sayısı, uygulanan seans türü (bireysel ve grup), seans süresi (dakika) ve seans süreci (hafta) hipotez moderatör değişkenler olarak belirlenmiştir. Rassal etki modeli kullanılarak yapılan analiz sonuçları, şema terapinin depresifbozuklukların tedavisinde yüksek düzeyde etkisinin olduğunu göstermiştir. Belirlenen moderatör değişkenlerden hiç birisinin moderatörlük işlevi göstermediği belirlenmiştir.
Effectiveness of Schema Therapy on the Treatment of Depressive Disorders: A Meta-Analysis
The effectiveness of schema therapy in the treatment of depressive disorders was examined in this meta-analysis study. As a result of the literature review using various databases, a total of 35 studies which were carried out in 2007-2017 were reached, 7 of which included in this metaanalysis. For these 7 experimental studies, the country (culture), the type of depressive disorder, the number of participants, the number of sessions, the type of session (individual or group), the duration of the session (minute), and the whole session process (week) were determined as hypothetic moderator variables. The results of the analysis using the random effect model showed that schema therapy had a high level of efficacy in the treatment of depressive disorders. It had been determined that none of the hypothetic moderator variables had moderator functions.