Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Türk Uyku Tıbbı Dergisi; 2018;5(1):1-5
Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uyku Kalitesinin Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi
L İnanç, M Altıntaş, ÜB Semiz
Erenköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) toplumda %1-2 arasında bir oranda görülen, işgücü kaybına yol açan psikiyatrik bozukluklardan biridir. Bu çalışmanın amacı OKB hastalarını uyku kalitesi açısından sağlıklı kontrollerle karşılaştırmak ve OKB hastalarında uyku kalitesinin klinik değişkenler ile ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 43 OKB hastası ve 40 sağlıklı kontrol alındı. Hastalara Pittsburgh Uyku Kalitesi ölçeği (PUKÖ) ve Beck Depresyon ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete ölçeği (BAÖ), Yale-Brown obsesyon kompulsiyon ölçeği (Y-BOKÖ) ölçekleri uygulandı. Bulgular: OKB grubu ve kontrol grubu arasında PUKÖ, BDÖ ve BAÖ ortalama puanları arasında anlamlı fark saptandı. Her iki grup arasında uyku kalitesi açısından da anlamlı fark saptandı. OKB grubu ve kontrol grubunun PUKÖ toplam puanı ve tüm alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Y-BOKÖ ile PUKÖ alt ölçekleri arasında (PUKÖ uyku süresi ve PUKÖ uyku bozukluğu hariç) ilişki bulundu. PUKÖ uyku süresi ve PUKÖ uyku bozukluğu alt ölçekleri Y-BOKÖ ile ilişkili bulunmadı fakat bu alt ölçekler BDÖ ve BAÖ puanları ile ilişkili bulundu. Sonuç: OKB hastalarında uyku kalitesinin hastalık şiddeti, eşlik eden anksiyete ve depresif belirtilerle ilişkili olduğu saptandı.
The Relation of Sleep Quality to Depression and Anxiety in Obsessive Compulsive Disorder
Objective: Obsessive compulsive disorder (OCD) is one of the psychiatric disorders which causes labor loss and seen in between 1-2% of the society. The aim of this study is to compare OCD patients with healthy controls in terms of sleep quality and to investigate the relationship between sleep quality and clinical variables OCD patients. Materials and Methods: Forty-three OCD patients and forty healthy controls were included in the study. The Pittsburgh Sleep Quality index (PSQI), the Beck Depression inventory (BDI), the Beck Anxiety inventory (BAI), and the Yale-Brown obsessive compulsive scale (Y-BOCS) were applied to patients. Results: A significant difference determined between the OCD group and the control group in the mean scores of PSQI, BDI and BAI. There was also a significant difference in sleep quality between each two groups. A statistically significant difference was found between the PSQI total score and all the PSQI subscale scores of the OCD patient group and the control group. A relationship found between the Y-BOCS and PSQI subscales (except for the PSQI duration of sleep and the PSQI sleep disturbance). The PSQI sleep duration and the PSQI sleep disturbance subscales were not associated with the Y-BOCS, but these subscales were related to the BDI and the BAI scores. Conclusion: Sleep quality was found to be associated with disease severity, accompanying anxiety and depressive symptoms in OCD patients