Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 26; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Kriz Dergisi; 2018;26(1):1-4
Gereksinim-Duygu Organizasyonu: Bir Deneme
K Aliyev, VŞ Cankorur
Ankara Üniversitesi, Ankara
Bilim dünyasında duygu kavramı geniş biçimde ele alınmış ve duyguya ilişkin çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bu teorilerde duygu ve gereksinim birbirinden bağımsız işlevler olarak tartışılmıştır. Ancak duygu ve gereksinim arasındaki ilişkinin yeterince sorgulanmadığı izlenimi edinilmiştir. Örneğin; hangi duygu hangi gereksinimle ilişkilidir sorusu tartışılabilir. Kanımızca duygu ve gereksinim arasındaki ilişki bilim dünyasında ilgi çekmemiş ve bu ilişkiye yeterince odaklanılmamıştır. Bu yazıda duygu tanımlarına ve gereksinimle duygu arasındaki ilişkiye yeni bir önerme getirilmeye çalışılmıştır.
Need-Emotion Organisation: An Essay
In the world of science, the concept of emotion has been widely discussed and various theories regarding emotion have been proposed. In these theories, emotion and need are discussed as independent functions. However, the impression was that the relationship between emotion and needs has not been sufficiently questioned; for example, which feeling is related to which need is still questionable. We think the relationship between feelings and needs has not attracted interest in the scientific world and this relationship has not been focused enough. In this text, we suggest a new proposition to the relation between emotion definitions and needs.