Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(3):314-322
Oksidatif stres göstergelerinin otizmli vesağlıklı çocuklarda karşılaştırmalı bir çalışması
Ç Uğur, H Tunca, E Sekmen, ÖŞ Üneri, M Alişik, Ö Erel, E Solmaz
Yıldırm Beyazıt Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışmada otizm yelpazesi bozukluğu (OYB) olan çocuklarda ve sağlıklı çocuklarda serum total antioksidan/oksidan (TAS/TOS) düzeyleri ile tiyol-disülfid dengesi çalışılarak karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: OYB’li 46 çocuk ile 45 sağlıklı çocuk çalışmaya alındı. OYB’li çocukların gelişim evreleri, zeka düzeyleri ve otizm belirti şiddeti düzeyleriOtizm Davranış Kontrol Listesi (ODKL), Sorun Davranış Kontrol Listesi (SDKL), Çocukluk Otizmi Değerlendirme Ölçeği (ÇODÖ) ve yaş gruplarına uygun gelişim tarama ölçeği ve/veya zekâ testleri ile değerlendirildi. İki grubun klinik, sosyodemografik değişkenlere ait verileri toplandı. TAS/TOS düzeyleri, tiyol-disülfid dengesi iki grupta da analiz edildi. Oksidatif stres indeksleri (OSI) TAS/TOSx100 formülü kullanılarak hesaplandı. İstatistiksel analizlerde SPSS 17.0 kullanıldı. p<0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. Sonuç: TAS, native tiyol ve total tiyol düzeylerinin OYB’li grupta daha düşük olduğu, TOS, OSI ve serum tiyol-disülfid dengesinin iki grupta birbirine benzer oldukları saptandı. Tartışma: Otizmin şiddeti ile arasında bir ilişki bulunamamasına karşın, total antioksidanlar ve tiyol düzeyleri OYB’ de oksidatif dengesizliğe yol açabilir. Bulgularımız TAS/TOS ve tiyol-disülfid dengesinin öngördürücü olabilirliğini desteklemekte olup antioksidanların potansiyel tedavi seçenekleri arasında olduğunu düşündürmektedir.
A comparative study of the oxidative stress indices of childrenwith autism and healthy children
Objective: This study was aimed to analyze the serum total antioxidant/total oxidant (TAS/TOS) levels and thiol/ disulphide balance of children with autism spectrum disorders (ASD) and draws a comparison with those of healthy children. Methods: The study involved 46 children diagnosed with ASD, along with 45 healthy children. The developmental stage, degree of intelligence and autism symptom severity of the ASD group were assessed using the Autism Behavior Checklist (ABC), Problematic Behavior Control List (PBCL), Childhood Autism Checklist Scale (CARS) and developmentally appropriate screening or IQ tests. Clinical, sociological and demographic data were obtained for both groups. The TAS/TOS levels and thiol/disulphide balance of both groups were analyzed and their oxidative stress index was obtained from the formula TAS/TOSx100. SPSS 17.0 was used for statistical analyses. p<0.05 was accepted to be statistically significant. Results: While lower TAS, native thiol and total thiol levels were found in the ASD group, other indices such as TOS, OSI and serum thiol-disulphide were similar for both groups. Discussion: Although no measurable effect upon the severity of autism was noted, the total antioxidant and thiol levels may be a significant cause of oxidative imbalance in ASD and our findings may suggest a predictive usefulness for TAS/TOS and thiol/disulphide balance, suggesting that treatments for ASD that take advantage of the potential advantages of antioxidants should be developed