Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(3):307-313
Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocukve ergenlerde öfke düzeyi ve depresyon ilişkisi
C İnce, S Kandil
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
Amaç: Bu çalışmada, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanısı konulan çocuk ve ergenlerin sosyodemografik özellikleri ve komorbid psikiyatrik bozuklukların dağılımı, OKB tanısı konulan çocuk ve ergenlerin öfke düzeyleri ile komorbid bozukluklar arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran, DSM-5'e göre OKB tanısı konmuş ve zeka düzeyi normal saptanan, 11-18 yaş grubu 50 çocuk- ergenden oluşmuştur. Kontrol grubu, tanı grubu ile yaş ve cinsiyet özellikleri açısından eşleştirilmiş, bedensel ve ruhsal kronik hastalığı olmayan toplumdan rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş 50 çocuk ve ergenden oluşmuştur. Çalışmada çocuk ve ergenlerin depresyon belirtileri Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ile, anksiyete belirtileri Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği, obsesif-kompulsif belirtileri ve şiddeti Maudsley Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği ve Çocuklar için YaleBrown Obsesyon-Kompulsiyon Ölçegi ile Öfke düzeyi Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği belirlenmiş, sosyodemografik özellikler Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile saptanmış, komorbid bozukluklar DSM-5 tanı ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Ayrıca her olguya zeka testi yaptırılmıştır. Sonuçlar: OKB’li çocuk ve ergenlerde en sık komorbid bozukluğun anksiyete bozukluğu (%72), ikinci sıklıkla depresif bozukluk olduğu (%32), hastaların %8’inde tiklerin de eşlik ettiği, kontrol grubuna göre daha sık depresif bozukluk ve anksiyete bozukluğunun görüldüğü, OKB şiddeti ile öfke içe puanları, sürekli öfke puanları ile öfke içe ve öfke dışa puanları, öfke içe puanları ile öfke dışa puanları pozitif korele, sürekli öfke puanları ile öfke kontrol, öfke dışa puanları ile öfke kontrol puanları negatif yönde; Yale-Brown OKB şiddeti ile depresyon ve anksiyete puanları ve anksiyete puanları ile depresyon puanlarının pozitif yönde korele olduğu saptanmıştır. Tartışma: OKB şiddeti olgulardaki öfke düzeyi puanları ve anksiyete, depresyon puanları ile ilişkili bulunmuştur
Anger level and depression relation in children and adolescentswith obsessive compulsive disorder
Objective: In this study, we examined sociodemographic characteristics and distribution of comorbid psychiatric disorders in children and adolescents diagnosing OCD, anger level and its association with comorbid disorders. Methods: Sample of this study is formed by 11-18 aged children and adolescents, made an application to Karadeniz Technical University, Child and Adolescent Mental Health and Diseases Policlinic, which are diagnosed OCD according to DSM-5 whom intelligence level is normally detected. The control group, selected from the community with non-randomly, is composed of 50 children and adolescents, matched for age, and gender group with OCD and had no physical and mental chronic disease. Sociodemographic characteristics was detected using Semi-Structured Interview Form, comorbid disorders was determined to predicating the DSM-5 criteria. The Child Depression Inventory, The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders, Yale-Brown Obsessive and Compulsive Scale for Children’, Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory and Anger Scale are given child and adolescents. WISCR or Stanford Binet tests were applied. Results: In OCD group the most common comorbid disorder was anxiety disorder (72%), the second was depressive disorder (32%), which accompanied the tiger to 8% of patients. Depressive disorders and anxiety disorders were most frequently in OCD group than the control group. In OCD group OCD severity scores and anger in scores, trait anger scores and anger in and out scores, anger in scores and anger out scores were positively correlated and trait anger and anger control scores, anger out and anger control scores were negatively correlated. Yale Brown OCD severity scores, depression and anxiety scores, depression scores, and anxiety scores were positively correlated. Discussion: OCD severity scores was associated with anger level scores and anxiety and depression scores in cases.