Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(3):290-299
İçe/dışa yönelim sorunları ile mizaç, aile işlevleri veyetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
HŞ Güzel,H Arkar
Yıldırm Beyazır Üniversitesi, Ankara
Amaç: Bu çalışmanın amacı içe yönelim ve dışa yönelim sorunları ile çocuğun mizacı, aile işlevleri ve çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya psikiyatri polikliniğine başvuran 157 çocuk ve bu çocukların anne-babaları katılmıştır. Çocukların içe yönelim ve dışa yönelim sorunları ‘6-18 Yaş Çocuk ve Genç- ler için Davranış Değerlendirme Ölçeğiyle (ÇDDÖ/6-18), mizaç özellikleri ‘Okul Çağı Çocukları için Mizaç Ölçeği’ (OÇÇMÖ), aile işlevsellikleri ‘Aile Değerlendirme Ölçeği’ (ADÖ), anne-babanın yetiştirme tutumu ‘Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumu Ölçeği’ (AHÇYTÖ) ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Model testi, ADÖ’nün alt boyutu duygusal tepki verme özelliğinin, AHÇYTÖ alt boyutu demokratik tutum, ev kadınlığını reddetme ve evlilik çatışması özelliği ile içe yönelim ve dışa yönelim sorunları arasındaki ilişkide aracı (mediator) rolünü ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra model testi, ADÖ’nün alt boyutu davranış kontrolü özelliğinin, AHÇYTÖ alt boyutu artık boyut/disiplin özelliği ile dışa yönelim sorunları arasındaki ilişkide aracı rolünü ortaya koymuştur. Tartışma: Bu çalışma içe yönelim ve dışa yönelim sorunları ile çocuk yetiştirme tutumu arasındaki ilişkide aile işlevlerinin aracı rolü olduğunu göstermiştir. Bu sonuç, içe yönelim ve dışa yönelim sorunlarının tedavisinde anne-baba eğitimlerinin önemini göstermektedir. Çocuk yetiştirme tutumu ve aile işlevselliği ile içe yönelim ve dışa yönelim sorunları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla uzun süreli izleme çalışmaları yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.
The investigation of the relationship betweeninternalizing/externalizing problems and temperament, familyfunctioning, child-rearing attitudes
Objective: This study was aimed to evaluate the relationship between internalizing/ externalizing problems and child temperament characteristics, family functioning and child-rearing attitudes. Methods: One hundred and fiftyseven children with internalizing and externalizing and their parents were included in this study. Internalizing and externalizing problems were evaluated by ‘Children Behavior Checklist’, child temperament was evaluated by ‘School-age Children Temperament Inventory’, family functioning was evaluated by ‘Family Assessment Device’ (FAD) and child-rearing attitudes were evaluated by ‘Parental Attitude Research Instrument’ (PARI). Results: Modelling test has been revealed that affective responsiveness feature subscales of FAD has a mediator effect on the relation found between in which both internalizing and externalizing problems, and marital conflict, rejection of the home making role and equalitarianism and democratic attitudes feature subscales of PARI. Similarly, modelling test has been pointed out that behavior control feature subscales of FAD has a mediator effect on the relation found between externalizing problems and strictness and authoritarianism feature subscales of PARI. Discussion: Our findings showed that family functioning has a mediator effect on the between internalizing/externalizing problems and child-rearing attitudes, these results indicated the importance of parent education in treatment. Long-term follow-up studies are required to determine relationships between internalizing /externalizing problems with childrearing attitude and family functioning.