Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 19; Sayı: 3>> Özet
TAM METİN
Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2018;19(3):227-234
Cinsel ağrı bozukluğu olan Türk kadın örnekleminde penetrasyonbilişlerinin ve cinsel işlevselliğin değerlendirilmesi:Karşılaştırmalı bir çalışma
S Doğan, GV Saraçoğlu, E Erbek, K Budak
Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ
Amaç: Bu araştırmanın amacı vajinismuslu, disparonili ve sağlıklı kadınlarda vajinal penetrasyon bilişlerini ve genel cinsel işlevselliği karşılaştırmaktır. Yöntem: Toplam 210 kadın (yaşam boyu vajinismuslu 70 kadın, disparonili 70 kadın ve cinsel aktivitede ağrısı olmayan 70 kadın) bir dizi ölçeği tamamladı. Bütün katılımcılara Yapılandırılmış Bilgi Formu, Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği ve Vajinal Penetrasyon Biliş Ölçeği (VPBÖ) uygulandı. Bulgular: Disparoni ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında vajinismuslu kadınlarda penetrasyon sırasında VPBÖ kontrolünü kaybetme biliş puanlarının anlamlı olarak yüksek ve cinsel bilgi düzeylerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Ayrı- ca, vajinismuslu grubun parmaklarını vajinalarına sokamadığı ve tampon kullanmadığı saptanmıştır. Cinsel yakınması olmayan gruba göre hem vajinismuslu, hem de disparonili kadınlar daha fazla olumsuz benlik bilişleri, felaketleştirme/ağrı bilişleri, cinsel (genital) uyumsuzluk bilişlerine sahiptiler. Ek olarak, vajinismuslu ve disparonili kadınlarda orgazm zorluğu, duyusal-dokunma sorunları ve cinsel işlev bozuklukları kontrol grubuna göre daha fazlaydı. Tartışma: Sonuçlarımız, Türkiye’deki cinsel ağrı bozukluğu olan kadınlarda Batılı toplumlarda yaşayan kadınlarla benzer vajinal penetrasyon bilişleri olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bulgularımıza göre vajinismus ve disparonili kadınlar arasında kayda değer farklılıklar bulunduğundan hiç cinsel birleşmede bulunamayan kadınların ‘cinsel organlarda-pelviste ağrı/penetrasyon bozukluğu’ başlığı altında ayrı bir alt grup olarak tanımlanması yararlı olacaktır
The assessment of penetration cognitions and sexual functionalityof women with sexual pain disorder in a Turkish sample:a comparative study
Objective: The aim of this investigation is to compare vaginal penetration cognitions and general sexual functionality in women with vaginismus and dyspareunia and healthy controls. Methods: A sample of 210 women (70 women with lifelong vaginismus, 70 women with dyspareunia and 70 women without painful sexual activity) completed a series of validated questionnaires. All participant received Structured Assessment Questionnaire, Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale, and Vaginal Penetration Cognition Questionnaire (VPCQ). Results: It was found that when compared to dyspareunia and control group, women with vaginismus have higher cognitive scores of loss of control during penetration in VPCQ. Moreover, vaginismus group have lower level of sexual knowledge, cannot penetrate their fingers into their vaginas, and do not use tampons. Both women with vaginismus and dyspareunia were reported to have more level of negative self-cognitions, catastrophe/pain and genital incompatibility cognitions than those women with no sexual complaints. Moreover, women with vaginismus and women with dyspareunia have more anorgasmia, non-sensuality and sexual dysfunctions than the control group. Conclusion: Our results revealed that Turkish women with sexual pain disorder have similar vaginal penetration cognitions with women living in Western societies. In addition, according to our results it will be beneficial to define another sub group consisting of women who have never experienced sexual intercourse under the title of genito-pelvic pain/ penetration disorder because there are noteworthy differences between vaginismus and dyspareunia.