Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 28; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Türk Psikiyatri Dergisi; 2017;28(4):240-245
Cinsiyet Anksiyete Duyarlılığı ve Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişkiyi Etkiliyor mu?
S Ak, C Kılıç
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Amaç: Cinsiyet ve geçen zamanın, sosyal anksiyeteye ve anksiyete duyarlılığına yaptığı etkileri konu alan yayınlanmış çalışmalar olmasına rağmen bu etkilerin nasıl gerçekleştiği hakkında fikir birliğine varılamamıştır. Çalışmanın amacı, tıp fakültesi son sınıfının sosyal anksiyeteye etkisini saptamanın yanında temelde cinsiyet ve anksiyete duyarlılığına odaklanarak, sosyal anksiyetenin yordayıcılarını belirlemektir. Yöntem: Çalışma iki aşamada yapılmıştır. Demografik Bilgiler Anketi, Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ) ve Anksiyete Duyarlılığı İndeksi (ADİ) uygulanmıştır. Bu uygulamaların ilki altıncı sınıfın başında (Aşama 1, n=153), diğeri ise altıncı sınıfın sonunda (Aşama 2, n=130) yapılmıştır. Bulgular: Aşama 1’de erkek cinsiyet sosyal anksiyete düzeyini yordarken Aşama 2’de bu yordama kaybolmuştur. Annenin eğitim düzeyi erkeklerde sosyal anksiyeteyi ters yönde etkilerken kadınlarda herhangi bir etki saptanmamıştır. Sosyal anksiyeteyi ailesinde ruhsal hastalık öyküsü bulunma ve ADİ puanları yordamıştır. Sosyal anksiyete ve anksiyete duyarlılığı toplam puanları geçen 10 aylık süreçte anlamlı bir değişime uğramamıştır. ADİ alt ölçek puanları ise sosyal anksiyeteyi benzer biçimde yordamamaktadır. Sonuç: Bulgularımız anksiyete duyarlılığı ile sosyal anksiyete arasındaki güçlü ilişkiyi doğrulamaktadır. Annenin yüksek düzeyde eğitim almış olması erkeklerde sosyal anksiyeteye karşı koruyucu bir faktör iken kadınlarda bu kanıtlanamamıştır. İntörnlük eğitiminde geçen dönemin sosyal anksiyetede belirgin bir düşüşe yol açmadığı gösterilmiştir. Bunların yanında ADİ’nin fiziksel belirtiler alt ölçeği, anksiyete duyarlılığı ve sosyal anksiyete arasındaki ilişkiyi açıklamak için yeterlidir.
Does Gender Affect the Relationship Between Anxiety Sensitivity and Social Anxiety?
Objective: Although there are studies on the effects of gender and time on social anxiety and anxiety sensitivity, there is no consensus on how these variables moderate the relationship between the two. The aim of this study was to examine the effect of the last year of medical school on social anxiety and to determine the predictors of social anxiety, focusing mainly on gender and anxiety sensitivity. Methods: The study was conducted at two time points. Demographic Information Questionnaire, Liebowitz Social Anxiety Scale and Anxiety Sensitivity Index (ASI) were given to medical school students at Time 1 (n=153): beginning of 6th year of medical school; and at Time 2 (n=130): end of the 6th year. Results: Male gender predicted social anxiety at Time 1 but not at Time 2. Maternal education negatively predicted social anxiety in males; no prediction was observed for females. Psychiatric illness in the family and ASI scores predicted social anxiety. The total scores of social anxiety and anxiety sensitivity did not change over a course of 10 months. ASI subscale scores were not uniform in predicting social anxiety. Conclusions: Our results have confirmed the strong relationship between anxiety sensitivity and social anxiety. Higher maternal education appeared to be a protective factor against social anxiety among males but not among females. It is apparent that a whole educational year of internship does not lead to a significant reduction in social anxiety. We also showed that the physical sensations scale of ASI is sufficient to explain the relationship between anxiety sensitivity and social anxiety.