Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(1):7-12
Bir İran Popülasyonunda Eroin Bağımlılığı ile Dopamin Reseptörü D2 Geninde Tek Nükleotid Polimorfizmleri İlişkisi
LM Fanid, MA Hosseinpourfeizi, M Adampourzare, A Abdi
University of Tabriz, Iran
Uyuşturucu madde bağımlılığı, ödül mekanizmasında hayati bir rol oynayan ve beyindeki uyuşturucu bağımlılıklarının etyolojisine sahip olan dopaminerjik sistemle ilişkili olduğu bilinen bir psikiyatrik durumdur. Bu çalışmanın amacı, Kuzeybatı İranlı bir popülasyonda ilaç bağımlılığı riski ile DRD2 genindeki TaqIB ve TaqIA'daki tek nükleotid polimorfizmlerinin ilişkisini incelemektir. Bu çalışmaya 83 uyuşturucu bağımlısı denek ve 83 sağlıklı birey alınmıştır. Genomik DNA izolasyonundan sonra, iki tek nükleotid polimorfizm, TaqIA (rs1800497) ve TaqIB (rs1079597), PCR-RFLP tekniği kullanılarak genotiplenmiştir. Veri analizi, Şanzıman (X2) testi için Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi (SPSS-24) yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kontrol ve olgu çalışma grupları arasında TaqIA polimorfizminde anlamlı bir fark saptanmadı (p> .05). Olgu grubunda, TaqIB polimorfizmi kontrol grubundan daha yüksekti ve istatistiksel olarak anlamlı bir varyasyon gösteriyordu (p <.05). DRD2 genindeki TaqIB (rs1079597) SNP'leri, İran-Azeri popülasyonunda uyuşturucu kullanımına yönelik genetik yatkınlık ile ilişkilidir.
The Association of Single-nucleotide Polymorphisms inDopamine Receptor D2 Gene with Heroin Dependence in anIranian Population
Drug addiction is a psychiatric condition known to be associated with the dopaminergic system, which has a vital part in the reward mechanism and etiology of drug addictions in the brain. This study’s aim is to assess the relationship of single-nucleotide polymorphisms in TaqIB and TaqIA of the DRD2 gene with the risk of drug dependence in a Northwestern Iranian population. 83 drug-dependent subjects and 83 healthy subjects have been recruited in this study. After genomic DNA isolation, two single-nucleotide polymorphisms, TaqIA (rs1800497) and TaqIB (rs1079597), were genotyped using the PCR-RFLP technique. Data analysis has been performed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS-24) software for the chisquare (X2 ) test. No significant difference was detected in the TaqIA polymorphism between the control and case study groups (p > .05). In the case group, the TaqIB polymorphism was higher than the control group, showing a statistically significant variation (p < .05). The SNPs of TaqIB (rs1079597) in the DRD2 gene are associated with genetic susceptibility to drug abuse in the Iranian-Azeri population.