Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(1):67-80
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Yeterliliğin Sigara ve Alkol Kullanımı Üzerindeki Rolü
R Semerci, İ Dindar, B Küçükkaya, E Kızılok Kale, B Derleyen, S Sunar
Trakya Üniversitesi, Edirne
Giriş: Bir üniversite öğrencisi olmak, genç yetişkinler için belirli endişeler ve stresler ortaya çıkarabilir. Endişeleri ve endişeleri yaşadıklarında, yeterli desteğin olmaması farklı alışkanlıklara yol açabilir. Bu çalışma, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri arasında algılanan sosyal yeterliliğin sigara ve alkol kullanımı üzerindeki rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntem. Bu 940 öğrenci ile yapılan açıklayıcı bir çalışmadır. Edirne Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkiye. Veriler bir anket formu ve Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Sonuçlar. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.09 (± 1.6); % 80,6'sı kadın,% 49.4'ü hemşirelik-ebelik,% 16,12'si sigara içmekte,% 21,1'i düzenli olarak alkol tüketmektedir. Sigara ve alkol kullanımı için risk faktörleri, ebeveynleri veya içmeleri, yalnız yaşayan veya arkadaşlarıyla birlikte yaşayan, erkek olan ve yeterli ebeveyn desteği olmayan öğrenciler olarak değerlendirilmiştir. Sonuç. Bu çalışmanın sonuçları, öğrencilerin ve ailelerin sigara ve alkol kullanımı konusunda daha fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını ve öğrencilerin arkadaşlarından ve ebeveynlerinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.
The Role of Perceived Social Competence on Cigarette andAlcohol Usage among Faculty of Health Sciences Students
Introduction. Being a college student can bring out certain anxieties and stresses for young adults. When they experience worry and concern, a lack of adequate support can lead to different habits. This study aims to identify the role of perceived social competence on cigarette and alcohol usage among students in the Faculty of Health Sciences. Method. This is a descriptive study conducted with 940 students from the Faculty of Health Sciences in Edirne, Turkey. Data have been collected using a survey form and the Perceived Social Competence Scale. Results. Students’ average age is 20.09 (±1.6); 80.6% are female, 49.4% study nursing-midwifery, 16.12% are current smokers, and 21.1% regularly consume alcohol. Risk factors for cigarette and alcohol usage have been evaluated as students whose parent smoke or drink, who live alone or with friends, who are male, and who don’t have adequate parental support. Conclusion. The results of this study shows that students and families need more education about cigarette and alcohol usage, and students need more support from their friends and parents