Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 5; Sayı: 1>> Özet
TAM METİN
Addicta: The Turkish Journal on Addictions; 2018;5(1):37-54
Madde Bağımlılığı ve Din: HİGED Örneği
O Gürsu
Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Madde bağımlılığı dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir artışa geçmiş ve önemli bir sorun alanı hâline gelmiştir. Gerek bireysel ve gerekse toplumsal nedenlerden kaynaklanan bağımlılık süreci, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik birçok olumsuzluğa da kapı aralamaktadır. Dünya ölçeğinde bağımlılıkla mücadelede yaklaşık 1200 terapi çeşidinin kullanıldığı bilinmektedir. Batı alanyazınında son zamanlarda bağımlılıkla mücadelede din ve maneviyat kökenli yardım yaklaşımlarının sıkça yer aldığını görmek mümkündür. Bağımlılıkla mücadelede Adsız Alkolikler ve Millati İslami gibi din, inanç kaynaklı terapiler günümüz psikoterapi ekolleri içerisinde yardımcı, destek terapi olarak kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı madde bağımlılığı ile mücadelede İnanç merkezli programların yerine değinerek bağımlı gençlerde etkili olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili, Sincan ilçesinde faaliyet gösteren Hizmet Gönül Erleri Derneğinden (HİGED) yardım alan 8 madde bağımlısı genç oluşturmaktadır. Nitel araştırma modeline uygun olarak desenlenen bu araştırmada veriler 8 madde bağımlısı gençten ve onlardan sorumlu iki yöneticiden, yarı yapılandırılmış görüşme formu yardımıyla toplanmıştır. Çalışmanın bulgularında madde bağımlısı olan gençlerin maddeye başlama süreçlerinin bireysel, ailevi ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca bağımlılık sürecinde gördükleri tıbbi/psikolojik tedavi çeşitlerinin etkili olmadığı belirlenmiştir. Bağımlılıktan kurtulmada inanç merkezli yardım yaklaşımının büyük oranda etkili olduğu gözlenmiştir.
Drug Addiction and Religion: HİGED Example
Drug addiction has increased significantly both in Turkey and in greater the world, becoming a serious problem. Addiction, whether a result of individual and/or societal reasons, causes many physical, psychological, social, and economic disadvantages. A total of 1,200 types of therapy methods are used in the fight against addiction throughout the world. In western literature, religious and spiritual support approaches have become to appear in the fight against addiction with increasing frequency recently. In the fight against addiction religion, faith based therapies, such as Alcoholics Anonymous and Millati Islami, are used to assist and support conventional therapies in today’s psychotherapy schools. The aim of this study is to identify whether faith-based programs are effective in the fight against drug addiction in youth. The study group consists of 8 young individuals who had suffered from drug addiction and who had received support from the Hizmet Gönül Erleri Association (HIGED) that operates in the Sincan district of Ankara, Turkey. In this study qulitative data were collected using a semi-structured interview form distributed to 8 young individuals who had previously suffered from drug addiction and two executives responsible for them. The revealed that these youth individuals started using drug as a result of individual, familial, and environmental factors. It was further determined that the medical/psychological treatments that they had received during their addiction period was ineffective and, that the faith centered treatment approaches were highly effective in helping them overcome their addictions.