Dergi Ara >>
Yıl:2018; Cilt: 11; Sayı: 1>> Özet
Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi; 2018;11(1):80-84
Elektrokonvülzif Terapi ile İlgili Türkiye'deki ve Dünyadaki Yasal Uygulamalar ve Sorunlar
İ Balcıoğlu, YH Balcıoğlu
İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Psikiyatristlerin elindeki en etkin tedavi yöntemlerinden biri olan elektrokonvülzif terapinin (EKT) etik ve yasal boyutları, ruhsal hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başladığından beri tartışılagelmiştir. Ruhsal bozukluğu olan hastalar, tetkik ve tedaviye katılma konusunda kendi otonomilerini sağlayacak değerlendirme yetilerindeki kısıtlılık nedeniyle tedavi prosedüründe diğer branşların hastalarından farklı ele alınmalıdır. EKT ve diğer psikiyatrik tedavi seçeneklerinin onam ve uygulama süreçlerine yönelik hususlar, birçok kalkınmış ülkede birkaç nüans göstermekle birlikte müstakil ruh sağlığı yasaları ile güvence altına alınmıştır. Ülkemizde ise böyle bir yasanın bulunmayışı psikiyatrik tedavileri uygulayan ruh sağlığı profesyonellerinde bazı çekincelere ve uygulamada aksaklıklara yol açmaktadır. Klinik deneyimler, bilimsel bilgi, medikolegal ve toplumsal tartışmalar göz önünde bulundurularak, oldukça önemli bir tedavi seçeneği olan EKT'nin aydınlatmadan onama, onamdan sürdürüme tüm süreçlerine yönelik yasal bir altyapının hazırlanması, daha etkin ve verimli biçimde kullanılmasını sağlayacaktır.
Legal Implications and Conflicts on Electroconvulsive Therapy in Turkey and in the World
As one of the most efficient treatment options that psychiatrists have, electroconvulsive therapy's (ECT) ethical and legal aspects have been discussed since it began to use in mental disorders. Patients with mental disorders should be approached in a different manner in treatment procedure due to their incompetency in judgement that is expected provide autonomy for participate their own clinical examination and treatment processes. Principles of consents and administrations of ECT and other psychiatric treatments are warranted with a few nuance in individual mental health acts in developed countries. In our country, absence of Mental Healt Act leads perturbations among mental health professionals and distrupted practises. By taking into consideration of clinical experiences, scientific knowledge, medicolegal and societal arguments; designation of legal structure on the complete ECT proceedings of informing to consent, consent to maintenance will facilitate more effective and profilic opprtunity in the use of ECT.