Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(4):364-367
Konversiyon Bozukluğu ile Karışan Tip II Sitrülinemi Olgusu
SA Sarı, E Özatalay
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas
Konversiyon Bozukluğu (KB), belirtiler arasındaki benzerlikler nedeniyle organik patolojileri taklit edebilen, genellikle stresör faktörlerle tetiklenen bir veya daha fazla nörolojik veya vejetatif semptom varlığı ile karakterize psikiyatrik bir hastalıktır. Bu nedenle ayırıcı tanıda genel tıbbi hastalıklar, nörolojik ve psikiyatrik bozukluklar göz önünde bulundurulmalıdır. Burada bilinç bulanıklığı, irritabilite vb belirtilerle başvuran, önceden yapılan organik tetkiklerinde patoloji saptanmayan; belirtiler, aile tutumu ve ikincil kazançlar nedeniyle Konversiyon Bozukluğu düşünülen fakat sonrasında Tip II Sitrülinemi tanısı alan 12 yaşında bir kız olgu anlatılacaktır. Nadir görülmelerine karşın metabolik hastalıkların da KB ayırıcı tanısında düşünülmesi gerektiği vurgulanmak istenmiştir
A case of type II citrullinemia misdiagnosed as conversion disorder
Conversion disorder (CD) is a psychiatric disorder which can mimic organic disorders due to symptom similarities. It is characterized by the presence of one or more neurologic or vegetative symptoms that are usually triggered by stress. Therefore, medical diseases, neurological and psychiatric disorders should be considered in the differential diagnosis. We describe a case of a 12 year-old girl with type II citrullinemia that has been initially misdiagnosed as CD because of family attitude, secondary gains, and presence of symptoms such as clouding of consciousness and irritability. She has had no abnormal organic findings in previous exams. Metabolic disorders should also be considered in differential diagnosis of CD, even though they may be seen rarely