Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(4):325-330
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde EKT Uygulamaları
MZ Eroğlu, S Kiraz, AB Yaşar, T Doğan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Elektrokonvülzif tedavi (EKT) pek çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılan etkin bir somatik tedavi yöntemidir. Ülkemizde yapılan çalışmalar EKT kullanım sıklığının oldukça geniş bir aralıkta olduğunu göstermektedir (%2.2-16.3). Bu çalışmada bir eğitim araştırma hastanesi psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören ve EKT uygulanan hastalarda tanı dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmamızda kliniğimizde 01.01.2007-30.06.2016 tarihleri arasında yatarak tedavi gören hastaların sağlık kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Sonuçlar: Belirtilen süre içerisinde toplam 174 hastaya EKT uygulanmıştı. Hastaların %65.5’i kadın (n=114), %34.5’i erkek (n=60) idi. Toplam EKT sayısı ortalama 7.7±4.4 idi. Kadınlarda EKT sayısı ortalama 7.2±1.9, erkeklerde EKT sayısı ortalama 8.6±7.1 idi (p=0.044). EKT uygulanan hastaların tanı dağılımları; unipolar depresyon hastaları (%63.8), bipolar depresyon (%18.4), psikoz (%14.9) ve bipolar mani (%2.9) idi. Tartışma: Kliniğimizin EKT uygulama sıklığı %6.13 olarak bulundu. Çalışmamız EKT’nin etkin ve güvenilir bir yöntem olarak bilinmesine karşın kliniğimizde beklediğimiz sıklıkta uygulanmadığını gösterdi. EKT’nin etki mekanizmasının aydınlatılmasının, gizemini azaltıp kullanım alanının ve sıklığının artmasına yol açacağını düşünmekteyiz
ECT practices in a psychiatry clinic at a training and research hospital
Objective: Electroconvulsive therapy (ECT) is an effective method of somatic therapy used in the treatment of many psychiatric disorders. Studies conducted in Turkey indicate that the frequency of ECT use varies over quite a wide range (2.2-16.3%). This study aims to investigate the diagnostic distributions in patients who were treated with ECT at a psychiatric clinic of a training and research hospital. Methods: The health records of inpatients treated in our clinic between the dates of Jan 1, 2007 and June 30, 2016 were evaluated retrospectively. Results: A total of 174 patients underwent ECT within the specified time period. Of the total patients, 65.5% were female (n=114) and 34.5% were male (n=60). The average total number of ECT sessions was 7.7±4.4. The average number of ECT sessions in women was 7.2±1.9, while the average number in men was 8.6±7.1 (p=0.044). The diagnostic distributions of ECT patients were unipolar depression (63.8%), bipolar depression (18.4%), psychosis (14.9%) and bipolar mania (2.9%). Conclusion: The frequency of ECT practice in our clinic was 6.13%. Our study showed that although ECT is known as an effective and reliable method, it is not applied in our clinic at the frequency that we expected. We believe that shedding light on the effectiveness of the ECT mechanism will render it less enigmatic and increase the scope and frequency of its use.