Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(4):309-315
Otizmli çocuklarda Toxoplasma gondii antikorlarının seroprevalansı
E Esnafoğlu, EY Demir, Y Çetinkol, MK Çalgın, A Erdil, EY Ertürk, A Dağlı
Ordu Üniversitesi, Ordu
Amaç: Otizm spektrum bozukluğu patogenezi genetik, immünolojik, çevresel ve enfeksiyöz ajanlar gibi pek çok nedenle açıklanmaya çalışılmasına rağmen hala büyük oranda nedeni bilinmeyen bir durumdur. Toxoplasma Gondii de çok sayıda psikiyatrik hastalıkta araştırılmış bir parazittir. Bu çalışmada ASD patogenezinde toxoplasmosisin rolü olup olmadığı seroprevelans çalışması ile araştırılmıştır. Yöntem: Yüz iki OSB’li çocuk ve 51 sağlıklı çocuk karşılaştırılmıştır. Rutin labarotuar testlerinin yanında sosyodemografik form ve çocukluk çağı otizm derecelendirme ölçeği uygulanmış ve anti-toksoplazma IgM ve IgG titreleri istenmiştir. Bulgular: Üç OSB’li çocuk (%2.9) ve 1 kontrolde (%2) IgG pozitif bulunmuştur. Bütün deneklerde IgM negatif olarak bulunmuştur. İki grup arasında toxoplazma seropozitivitesi açısından istatistiki olarak anlamalı bir fark bulunamamıştır. Sonuç: Ulaştığımız bu bilgi OSB etyopatogenezinde toxoplazmozisin bir ilgisinin olduğunu desteklememektedir.
The Seroprevalence of Antibodies to Toxoplasma Gondii Among Childrenwith Autism
Objective: Although attempts have been made to explain the pathogenesis of autism spectrum disorders (ASD) with many factors such as genetic, immunological, environmental, and infectious agents, this mechanism remains for the most part unknown. Toxoplasma gondii is a parasite that is investigated in many psychiatric diseases. This work examines whether toxoplasmosis plays a role in the pathogenesis of ASD through a seroprevalence study. Method: This study is based on a comparison of 102 children with ASD and 51 healthy children. In addition to routine laboratory tests, a sociodemographic form and a childhood autism rating scale were completed and the participants’ anti-toxoplasma IgM and IgG titers were requested. Results: In 3 ASD children (2.9%) and in 1 control (2%), IgG positivity was identified. All subjects were negative for IgM. There was no statistically significant difference found between the two groups in terms of toxoplasma seropositivity. Conclusion: Our data does not confirm the involvement of toxoplasmosis in the etiopathogenesis of ASD.