Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 30; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 2017;30(4):299-308
Gelişimsel Dil Gecikmesi Tanısı Olan Çocuklarda Dil Özelliklerinin Teknolojik Alet Kullanmaları, Aile İşlevselliği, Anne Depresyonu ile İlişkisi ve Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
G Özyurt, ÇD Eliküçük
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Amaç: Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişiminde dil ve iletişimin önemi çok büyüktür. Gelişimsel dil gecikmesi (GDG) çocukluk döneminin en sık görülen gelişimsel sorunlarından biridir. Bu çalışmada GDG tanılı çocukların dil profillerini incelemek ve kontrollerle karşılaştırmak amaçlanmıştır. Dil gelişimi ile annenin depresyonu, aile işlevselliği ve çocukların dijital alet kullanım özellikleri arasındaki ilişki de değerlendirilmiştir. Yöntem: Yaşı 24-72 ay arasında olan ve gelişimsel dil gecikmesi olan 88 çocuk olgu grubu olarak ve gelişimsel gecikmesi veya kronik hastalığı olmayan ve diğer polikliniklere başvuran 92 çocuk kontrol grubu olarak çalışmaya alınmıştır. Dil becerilerini ölçmek için Türkçe Erken Dil Gelişim Testi, annelerin depresyon düzeyini ölçmek için Beck Depresyon Ölçeği ve aile işlevselliğini değerlendirmek için McMaster Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Çocukların dijital alet kullanımına yönelik sorular araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bulgular: Olgu ve kontrollerin sosyodemografik özellikleri farksızdır. Gruplar alıcı dil ve ifade edici dil becerileri açısından karşılaştırıldığında tüm dil becerileri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmıştır. GDG tanısı olan çocukların annelerinin depresyon düzeyleri sağlıklı kontrollerin annelerinden daha yüksektir ve aile işlevselliğindeki güçlükler daha belirgindir. GDG tanısı olan çocukların dijital alet kullanma süreleri daha fazla ve dijital alet kullanımı esnasında ebeveyn denetimi daha azdır. Sonuç: GDG yaşayan olguların erken müdahalesi çok önemlidir. Tedaviye annelerini dahil etmek, annelerin ruh sağlığını değerlendirmek ve dijital alet kullanımına dair bilgiler vermek GDG tanısı olan çocuklar için önemli olumlu sonuçlara yol açabilir.
Relation of language features with maternal depression, family functioning, and digitaltechnology usage in children with developmental language delay–comparison with healthycontrols
Objective: Language and communication are very important in the social, emotional and cognitive development of children. Developmental language delay (DLD) is one of the most frequent developmental problems. This study aims to evaluate and compare language profiles between children diagnosed with DLD and healthy controls. The relation between language development and maternal depression, family functioning, and digital device usage is also evaluated. Method: Eighty-eight children diagnosed with DLD and 92 healthy controls with no developmental delay or chronic diseases attending other policlinics were included in the study. All the children were in the 24-72 months age interval. Test of Early Language Development was used to evaluate language profiles; Beck Depression Inventory was used to examine maternal depression; and The McMaster Family Assessment Device was used to evaluate family functioning. The researchers prepared a questionnaire to assess the subjects’ digital device usage. Results: The sociodemographic features of the groups were similar. Statistically significant differences were found in all language subscales between groups. Maternal depression level in the DLD group was higher than that of the control group. There were more problems in family functioning in the DLD group than among the controls. Digital technology usage and non-supervised digital technology usage were more than in the control group. Conclusion: Early intervention in DLD is very important. Incorporating mothers in the treatment process, evaluating maternal mental health and informing them about digital technology usage may provide positive results for children diagnosed with DLD