Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 54; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2017;54(4):364-371
Bir Ağacın İki Dalı: Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin Kısa Tarihi (1914-2016)
F Artvinli, Ş Erkoç, F Kardeş
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Universitesi, İstanbul
Amaç: Bu makalenin amacı, Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin kurumsal tarihini, dönüm noktaları ve temel faaliyetlerini incelemek ve derneğin kısa bir tarihini sunmaktır. Yöntem: Öncelikle Türkiye’de psikiyatri ve nöroloji tarihi ilgili Osmanlıca ve Türkçe temel kitaplar, makaleler ve dergiler araştırılarak, bu kaynaklar içerisinde derneğin tarihini aydınlatmaya yönelik bilgiler derlenmiştir. Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti’nin kuruluş zabıtları, cemiyetin tüzüğü, yayın organı olan dergiler, kongre kitapçıkları incelenmiş, kongre ve toplantı haberleri için dönemin gazeteleri taranmıştır. Ayrıca derneğin yakın tarihiyle ilgili sözlü tarih görüşmeleri yapılmıştır. Bulgular: Türkiye’de nöropsikiyatrinin kökenleri 19. yüzyıl ortalarına kadar gitse de, bu alandaki ilk örgüt 1914 yılında kurulan Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti’dir. Günümüzde Türk Nöropsikiyatri Derneği adıyla faaliyetlerini sürdüren örgüt, geçen yüzyıl boyunca, aylık toplantılar, konferanslar, ulusal kongreler düzenlemiş, aynı zamanda nöropsikiyatri alanında çeşitli bilimsel dergiler yayımlamıştır. Sonuç: Türkiye’nin en eski uzmanlık derneklerinden biri olan Türk Nöropsikiyatri Derneği, Türkiye’de psikiyatri ve nörolojinin gelişip kurumsallaşmasında önemli rol oynamıştır. Derneğin yönetimi ve faaliyetleri uzun süre, sırasıyla üç kurumda gerçekleşmiştir: Toptaşı Bimarhanesi (1914-1925), Bakırköy Akıl Hastanesi (1925-1955) ve İ.Ü. Çapa Psikiyatri Kliniği. Çoğunlukla psikiyatristler ve nörologların yer aldığı derneğin toplantılarına nöroşirurjiyenler, psikologlar ve nöropsikologlar da katılmıştır
Two Branches of the Same Tree: A Brief History of Turkish Neuropsychiatric Society (1914-2016)
Introduction: The aim of this article is to provide a brief history of Turkish Neuropsychiatric Society by examining its institutional background, the milestones within its history, and the major activities undertaken by the organization during the years. Methods: Firstly, the books, journals, and articles that are related to the history of psychiatry and neurology in Turkey have been reviewed and the information that can explain the history of the society has been brought together. The founding records, regulations, journals, and congress booklets of Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti (Society of Psychiatry and Neurology) have been examined and the newspapers of the period have been reviewed to collect news concerning congresses and meetings. Besides, oral history interviews have been conducted with regard to the recent history of the society. Results: Although the roots of neuropsychiatry in Turkey date back to the mid-nineteenth century, the first society, which was called Tababet-i Akliye ve Asabiye Cemiyeti (Society of Psychiatry and Neurology), was founded in 1914. The organization now maintains its activities under the name Türk Nöropsikiyatri Dernegi (Turkish Neuropsychiatric Society). Turkish Neuropsychiatric Society has organized monthly meetings, conferences, and national congresses and has published numerous scientific journals in the field of neuropsychiatry over the past century. Conclusion: As one of the earliest societies of medical specialty in Turkey, Turkish Neuropsychiatric Society has played a crucial role in the development and institutionalization of psychiatry and neurology. The administration and activities of the society occurred in the following institutions respectively: Toptasi Asylum (1914- 1925), Bakirköy (1925-1955), and Çapa (Psychiatry Clinic of Medical Faculty of Istanbul University). The society was mainly composed of psychiatrists and neurologists; however, neurosurgeons, psychologists, and neuropsychologists also attended the congresses and meetings held by the group.