Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 54; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2017;54(4):358-363
Motor Öğrenme Sürecinde Duyusal-Motor İntegrasyon: Transkranyal Manyetik Uyarım Çalışmaları
Z Matur, AE Öge
İstanbul Bilim Üniversitesi , İstanbul
Deri ve kas afferentlerinden gelen sinyallerin sensorimotor kortikal şebekeleri etkilemesi duyusal-motor integrasyon (DMİ) olarak adlandırılır. DMİ elektrofizyolojik yöntemler kullanılarak çalışılabilir. Periferik duyusal uyarım motor korteksin uyarılabilirliğini değiştirir. Bu değişiklikler erken afferent inhibisyon (EAİ), afferent fasilitasyon (AF) ve geç afferent inhibisyon (GAİ) dönemlerinden oluşur. Motor beceri kazanma sırasında beyinde erken dönemde motor korteksin uyarılabilirliğinde artış, ilgili motor korteks alanında genişleme veya yer değiştirme gibi işlevsel değişiklikler görülürken, geç dönemde bunlar yerini sinaptogenez gibi morfolojik değişikliklere bırakır. Motor beceri kazanırken EAİ’de azalma olur, GAİ ise motor aktivite sırasında artar. Bu derlemede DMİ ve motor öğrenme sürecinde DMİ’nin etkisi üzerine yapılan transkranyal manyetik uyarım çalışmaları gözden geçirilmiştir.
Sensorimotor Integration During Motor Learning: Transcranial Magnetic Stimulation Studies
The effect of sensory signals coming from skin and muscle afferents on the sensorimotor cortical networks is entitled as sensory-motor integration (SMI). SMI can be studied electrophysiologically by the motor cortex excitability changes in response to peripheral sensory stimulation. These changes include the periods of short afferent inhibition (SAI), afferent facilitation (AF), and late afferent inhibition (LAI). During the early period of motor skill acquisition, motor cortex excitability increases and changes occur in the area covered by the relevant zone of the motor cortex. In the late period, these give place to the morphological changes, such as synaptogenesis. SAI decreases during learning the motor skills, while LAI increases during motor activity. In this review, the role of SMI in the process of motor learning and transcranial magnetic stimulation techniques performed for studying SMI is summarized.