Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 54; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2017;54(4):354-357
DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formu Türkçe Güvenilirliği ve Geçerliliği
ŞY Sapmaz, D Ergin, NŞ Celasin, D Karaarslan, M Öztürk, HÖ Erkuran, E Köroğlu, Ö Aydemir
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa
Amaç: Bu çalışmada Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı (5.baskı) (DSM-5) Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun Türkçe sürümünün güvenilirliği ve geçerliliğinin çalışılması amaçlanmıştır. Yöntem: DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formu'nun çevirisi ve geri çevirisi yapılıp ölçek hazırlanmıştır. Araştırma grupları çocuk psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve sosyal anksiyete bozukluğu tanısı alan 31 hasta ile ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 99 sağlıklı gönüllüden oluşmaktadır. Değerlendirmede DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği’nin yanı sıra Çocuklarda Anksiyete Tarama Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Güvenilirlik analizlerinde Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,941 ve madde - toplam puan bağıntı katsayıları 0,566 ile 0,866 arasında saptanmıştır. Test - yeniden test bağıntı katsayısı r=0,711 olarak hesaplanmıştır. Yapı geçerliliğinde varyansın %66,0’ını açıklayan bir faktör elde edilmiştir ve ölçeğin orijinal yapısı ile uyumludur. Birlikte geçerlilikte çocukluk çağı anksiyete tarama ölçeği ile yüksek düzeyde bağıntı göstermiştir. Sonuç: DSM-5 Sosyal Anksiyete Bozukluğu Şiddet Ölçeği Çocuk Formunun Türkçe sürümü hem klinik uygulamada hem araştırmalarda gü- venilir ve geçerli biçimde kullanılabileceği gösterilmiştir.
Validity and Reliability of the Turkish version of DSM-5 Social Anxiety Disorder Severity Scale- Child Form
Introduction: This study aimed to assess the validity and reliability of the Turkish version of the Diagnostic and statistical manual of Mental Disorders. (5th ed.) (DSM-5) Social Anxiety Disorder Severity ScaleChild Form. Method: The scale was prepared by carrying out the translation and back translation of the DSM-5 Social Anxiety Disorder Severity Scale - Child Form. The study group consisted of 31 patients that had been treated in a child psychiatry unit and diagnosed with social anxiety disorder and 99 healthy volunteers that were attending middle or high school during the study period. For the assessment, the Screen for Child Anxiety and Related Emotional Disorders (SCARED) was also used along with the DSM-5 Social Anxiety Disorder Severity Scale - Child Form Results: Regarding reliability analyses, Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was calculated as 0.941, while item-total score correlation coefficients were measured between 0.566 and 0.866. A test-retest correlation coefficient was calculated as r=0.711. As for construct validity, one factor that could explain 66.0 % of the variance was obtained. As for concurrent validity, the scale showed a high correlation with the SCARED. Conclusion: It was concluded that the Turkish version of the DSM-5 Social Anxiety Disorder Severity Scale - Child Form could be utilized as a valid and reliable tool both in clinical practice and for research purposes.