Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 54; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2017;54(4):341-349
Edirne İl Merkezi ilkokul Çocuklarında Özgül Öğrenme Bozukluğu Olası Yaygınlığı ve Sosyodemografik Özellikler
I Görker, L Bozatlı, Ü Korkmazlar, MY Karadağ, C Ceylan, C Söğüt, H Aykutlu, B Subay, N Turan
Trakya Üniversitesi, Edirne,
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Edirne il merkezindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören çocuklarda Özgül Öğrenme Bozukluğu (ÖÖB)’nun ve alt tiplerinin olası yaygınlığı ile sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi olmuştur. Yöntem: Araştırmamızın örneklemi,2013-2014 eğitim-öğretim yılında Edirne il merkezindeki tüm ilköğretim okullarında 2., 3. ve 4. sınıfa devam eden 2174 çocuk ile oluşturulmuştur.Bu öğrencilerin öğretmenlerine ve anne-babalarına doldurmaları için Özel Öğrenme Güçlüğü Belirti Ölçeği ile Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Listesi (öğretmen ve anne-baba formları) ve sosyodemografik veri formu verilmiştir. ÖÖB risk faktörlerini değerlendirmek için binary lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Çalışmamızda, olası ÖÖB yaygınlığı %13,6 olup, erkeklerde %17, kızlarda %10,4’tür. Okuma güçlüğü %3,6 yazma güçlüğü %6,9 ve matematik güçlüğü %6,5 oranlarında bulunmuştur. Akraba evliliği, gelir düzeyinin düşük olması, yenidoğan sarılığı öyküsü ÖÖB için, sezaryenle doğma, geç yürüme ve yenidoğan sarılığı öyküsü matematik bozukluğu için risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Ebeveyn öykülerinde öğrenme güçlüğünün olması çocuklarında ÖÖB ve alt tiplerinin oluşmasında risk faktörüdür. Sonuç: Bulgularımız, ÖÖB sıklığı ile ilgili diğer çalışma sonuçları ile uyumludur. Olası yaygınlık oranları ile sosyodemografik veriler arasındaki ilişki tartışılmıştır
The Probable Prevalence and Sociodemographic Characteristics of Specific Learning Disorder in Primary School Children in Edirne
Introduction: The aim of this study was to research the probable prevalence of Specific Learning Disorder (SLD) in primary school children in Edirne City and the relationships with their sociodemographic characteristics. Methods: The sample of our study was composed of 2,174 children who were educated in primary schools in second, third, and fourth grades in the academic year 2013–2014 in Edirne City. The teachers and parents of these children were given Specific Learning Difficulties Symptom Scale, Learning Disabilities Symptoms Checklist (teacher and parent forms), and sociodemographic data forms to fill in. Binary logistic regression analysis was used to assess the risk factors for SLD. Results: Our study revealed that the probable prevalence of SLD was 13.6%; 17% for boys and 10.4% for girls. Reading impairment was 3.6%, writing impairment was 6.9%, and mathematic impairment was 6.5%. We determined that consanguineous marriages, low income, history of neonatal jaundice were found as risks for SLD; born by caesarean, developmental delay of walking, and history of neonatal jaundice were found as risks for mathematic impairment. A history of learning difficulties of parents was a risk factor for forming SLD and subtypes. Conclusion: Our findings were consistent with other study results about the prevalence of SLD. The relationships between the probable prevalence rates and sociodemographic data were discussed.