Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 54; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2017;54(4):339-342
Akut İskemik İnmenin Erken Döneminde Holter Monitörizasyon Sonuçları
S Günaydın, B Baştan, H Acar, BP Balcı, A Mutlu, Ö Çokar
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Paroksismal atrial fibrilasyon (PAF) inme etiyolojisinde kalıcı AF ile benzer riski paylaşmaktadır. Holter Monitörizasyonu (HM) ve diğer taşınabilir uzun süreli monitörizasyon yöntemleri ile PAF saptama imkanı artarken kısa süreli taşiaritmileri de görünür kılmıştır. Bu kısa süreli taşiaritmilerin PAF olarak kabul edilip edilemeyeceği veya inme etiyolojisindeki yeri tartışmalıdır. Çalışmadaki amacımız 24 saat HM uygulanan akut iskemik inme hastalarında PAF görülme sıklığını ve klinik inme özelliklerini araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmaya, akut iskemik inme ve geçici iskemik inme (GİA) tanılarıyla nöroloji kliniğinde yatırılarak izlenen ve yatış süreleri içerisinde 24 saatlik HM yapılan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların HM sonuç- ları, klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. HM sonuçlarına göre hastalar 1. “PAF saptanmayanlar”, 2. “PAF süresi >30 sn olanlar” ve 3. “PAF süresi 30 sn idi. İkinci grubun yaş ortalaması , sol atrium çap ortalaması ve CHA2DS2-VASc skoru ortalaması PAF olmayan gruba göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu (sırasıyla; p< 30 sn PAF görülme oranı yüksek bulunmuş- tur ve prediktif bulguları literatürle uyumlu özellikler göstermektedir
Holter Monitorisation Results in Early Period of Acute Ischemic Stroke
Introduction: Paroxysmal atrial fibrillation (PAF) has a similar risk with persistent AF for ischemic stroke. Holter monitorization (HM) and other long-term monitorization methods increased the detection of PAF and short-lasting runs of tachyarrhythmias. Their classification as PAF and roles in the etiology of ischemic stroke is controversial. In this study, we aimed to investigate the frequency of any duration of PAF and clinical characteristics of the patients with acute ischemic stroke who have undergone 24-hrs HM. Methods: Patients with acute ischemic stroke and transient ischemic attack (TIA) hospitalized in the Neurology ward and undergone 24-hrs of HM during their hospital stay were included in the study. HM reports, clinical, and laboratory characteristics were analyzed, retrospectively. Patients were grouped into three based on HM: 1st group, without PAF; 2nd group, PAF >30 seconds (s) and 3rd group, PAF30s in 2.7% (n=7) of the patients. The mean age, left atrium diameter and CHA2DS2-VASc scores of the second group were significantly higher than the first group (p