Dergi Ara >>
Yıl:2017; Cilt: 54; Sayı: 4>> Özet
TAM METİN
Nöropsikiyatri Arşivi; 2017;54(4):291-294
Migren Hastalarında Çocukluk Çağı Travmalarının Klinik Değişkenlerle İlişkisi: Türk Popülasyonunda Kesitsel Bir Çalışma
EÖ Demiryürek,  BE Demiryürek, A Tekin, YG Aras, BD Güngen, S Erdoğan 
Sakarya Üniversitesi, Sakarya
Amaç: Bu çalışmanın amacı, migren hastalarında çocukluk çağı travmaları ve başağrısı ile ilgili klinik özellikler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Çalışmaya migren tanılı 95 hasta ve 50 sağlıklı kontrol alındı. Her bir katılımcı sosyodemografik form, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği’ni (BAÖ) doldurdu. Migren hastalarına ayrıca Görsel Değerlendirme Ölçeği (VAS) ve Migren Yeti Yitimi Değerlendirme Ölçeği (MIDAS) uygulandı. Bulgular: Migren hastalarında duygusal istismar, fiziksel istismar, fiziksel ihmal ve CTQ-total puanları ile başağrısı sıklığı arasında pozitif ilişki saptandı (sırasıyla r=,33, r=,24, r=,26 ve r=,28). Fiziksel ihmal ile başağrısı atak süresi arasında pozitif ilişki saptandı (r=,28). Ayrıca duygusal istismar ve fiziksel ihmal ile MIDAS total puanları arasında pozitif ilişki saptandı (r=,22 ve r=,23). Duygusal istismar ve CTQ-total puanları ile daha erken yaşta başlayan başağrısı arasında ilişki saptandı (r=-,24 ve r=-,23). Sonuç: Çocukluk çağı ruhsal travmaları, migren hastalarında daha sık ve daha şiddetli başağrısı atakları ve daha erken yaşta başlayan başağrısı ile ilişkilidir.
The Association Between Childhood Traumatic Events and HeadacheRelated Parameters in Patients with Migraine: A Cross-Sectional Study in Turkish Population
Introduction: The aim of this study is to investigate the association between childhood traumatic events and headache-related clinical parameters in migraine patients. Methods: 95 patients diagnosed with migraine and 50 healthy controls were included in the study. A socio-demographic form, the Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), the Beck Depression Inventory (BDI) and the Beck Anxiety Inventory (BAI) were completed by all participants. Additionally, the Visual Analog Scale (VAS) and the Migraine Disability Assessment Test (MIDAS) were applied to migraine patients. Results: Positive correlations were found between emotional abuse, physical abuse, physical neglect, CTQ total scores, and headache frequency (r=0.33, r=0.24, r=0.26 and r=0.28 respectively) in migraine patients. A positive correlation was found between physical neglect and headache duration (r=0.28). Positive correlations were also found between emotional abuse and physical neglect, and MIDAS total scores (r=0.22 and r=0.23, respectively). Emotional abuse and CTQ total scores were associated with younger mean age of headache onset (r=-0.24 and r=-0.23) Conclusion: Childhood traumatic events are associated with more frequent and more severe headache episodes, and younger headache onset in migraine patients.